Avdrag för ingående moms på rådgivningskostnader

EU-domstolen har i en nyligen avkunnad dom beslutat att ett bolag hade rätt till avdrag för moms på rådgivningskostnader avseende förvärv av aktier i ett annat bolag trots att förvärvet aldrig gjordes och bolaget därför inte kunde tillhandahålla det andra bolaget managementtjänster som avsett.

Ryanair hade för avsikt att förvärva samtliga aktier i konkurrenten Aer Lingus, men förvärvet kunde inte genomföras p.g.a. konkurrenslagstiftning. Ryanair yrkade avdrag för ingående moms på rådgivningskostnader som man hade haft i samband med det tilltänkta förvärvet. Enligt Ryanair var avsikten att tillhandahålla managementtjänster till Aer Lingus om förvärvet hade lyckats. Den irländska skattemyndigheten nekade Ryanair avdrag för den ingående momsen och avdragsfrågan prövades av EU-domstolen.

EU-domstolen hänvisade till tidigare domar och uttalade att avsikten vid förvärvstillfället är avgörande för bedömningen av avdragsrätt för ingående moms. Inköpet ska kunna kopplas till utgående momspliktiga transaktioner för att avdragsrätt ska föreligga. I aktuellt fall stod det klart att Ryanair vid tillfället då kostnaderna uppkom hade för avsikt att tillhandahålla Aer Lingus momspliktiga managementtjänster efter ett genomfört förvärv. EU-domstolen fann att Ryanair, mot bakgrund av sin avsikt att tillhandahålla momspliktiga tjänster, hade rätt till avdrag för ingående moms på kostnader för det tilltänkta förvärvet, oaktat att de aktuella managementtjänsterna aldrig tillhandahölls.

EU-domstolens dom i mål C-249/17 ”Ryan Air”

 

Kommentar

Det är välkommet att EU-domstolen klargör att rätten till avdrag föreligger för ingående moms i de fall där det har funnits en avsikt att tillhandahålla momspliktiga tjänster efter ett förvärv men några tjänster aldrig har tillhandahållits.

Ur ett svensk perspektiv vill vi dock påpeka att Skatteverket sedan tidigare har uttalat att holdingbolag har avdragsrätt för ingående moms på kostnader hänförliga till förvärv som inte genomförs, under förutsättning att det funnits avsikt att tillhandahålla momspliktiga managementtjänster till det bolag som skulle ha förvärvats. Det är dock viktigt att avsikten att tillhandahålla tjänsterna kan styrkas, i annat fall kommer avdrag sannolikt inte att medges.

I sitt förslag till avgörande hade Generaladvokaten uttalat att hänsyn bör tas till den operativa verksamheten för rörelsedrivande bolag (som Ryanair) när avdragsrätten bedöms. Enligt Generaladvokaten var det ekonomiska syftet med det planerade aktieförvärvet i det aktuella fallet att Ryanair ville öka sin omsättning och antagligen även uppnå synergi- och nätverkseffekter genom att förvärva ett konkurrerande företag. Generaladvokaten menade att det vore konstlat att rikta in bedömningen på framtida tillhandahållanden av managementtjänster då Ryanair är ett rörelsedrivande bolag, och öppnade upp för att full avdragsrätt för rådgivningstjänsterna istället skulle baseras på bolagets momspliktiga flygverksamhet. EU-domstolen bortsåg dock från Generaladvokatens förslag och kopplade avdragsrätten till avsikten att tillhandahålla tjänster.

Kontakta oss gärna för att diskutera dessa frågor och hur man kan visa en avsikt att tillhandahålla tjänster till bolag man avser att förvärva.

Tomas Karlsson, Martin Carlsson och Alexander Löfgren

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79

 

Kontakt
Alexander Löfgren
076-137 74 11