Klimatkompensation åter på tapeten

Det är inte bara klimatet i sig som har varit högaktuellt i sommar, utan även frågan om den skatterättsliga hanteringen av så kallad klimatkompensation. HFD har nämligen fastställt ett förhandsbesked avseende moms, och även meddelat dom i det uppmärksammade Arlamålet. Trots att tidigare domar talar emot det står det nu klart att klimatkompensation kan vara avdragsgillt vid inkomstbeskattningen. Som tidigare bedömts bekräftas också att klimatkompensation utgör en momspliktig tjänst.

En stiftelse som bedriver biståndsarbete och planterar träd i ett antal länder ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden avseende sin momshantering. Finansieringen av planteringen sker genom ersättning från företag som erhåller en klimatkompensation. Genom trädplanteringen kompenserar företagen för sina utsläpp av växthusgaser. Företagen ingår samarbetsavtal med stiftelsen och baserat på företagens utsläppsnivå fastställs hur stor ersättning som ska betalas av företaget för klimatkompensationen.

HFD har tidigare bedömt en liknande fråga ur ett inkomstskatteperspektiv i det så kallade Saltå Kvarn-målet. Då ansågs att ersättningen var en gåva, och därmed inte avdragsgill vid inkomstbeskattningen. Men i somras klargjorde HFD i det uppmärksammade Arlamålet att så inte alltid måste vara fallet. Det avgörande från inkomstskatteperspektiv ska nämligen vara om klimatkompensationen medför något som kommer den betalande till godo. Till skillnad från i Saltå Kvarn-fallet där det aldrig ens hävdades att man marknadsförde sina klimatkompensationsåtgärder på produkterna eller på något annat sätt, ansågs Arlas utgifter för klimatkompensation ha utgjort en central komponent i företagets marknadsföring och medfört positiva effekter avseende försäljningen. Arla medgavs därför avdrag för sina klimatkompensationskostnader vid inkomstbeskattningen.

I momshänseende anser Skatterättsnämnden att stiftelsens klimatkompensation innebär att man tillhandahåller en momspliktig tjänst i form av bindning av koldioxid mot ersättning. Det har därmed funnits ett ömsesidigt förpliktigande rättsförhållande mellan stiftelsen och deras företagskunder. Tjänsten är momspliktig och det saknar betydelse att företagskundernas ersättning för klimatkompensation inkomstskattemässigt i vissa fall ses som en gåva enligt rättspraxis.

HFD anger i sitt fastställande av förhandsbeskedet att det saknar betydelse att man i avtalen anger att företagen ska överlämna en gåva till stiftelsen. Företagen utger en bestämd ersättning för den tjänst som företaget vill ha utförd och stiftelsen utför denna tjänst. Avtalen om klimatkompensation medför således ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Stiftelsens tillhandahållande av tjänster avseende klimatkompensation utgör således även enligt HFD en omsättning i momslagens mening.

Kommentar 

Det fastställda förhandsbeskedet avseende moms är intressant då HFD i ovan nämnda domar avseende inkomstskatt uttalat att det avgörande för den inkomstskattemässiga bedömningen av klimatkompensation är om en motprestation kan anses komma det köpande företaget till godo.

Ersättning som utgör en gåva inkomstskattemässigt bedöms ofta som en icke momspliktig transaktion. Enligt det fastställda förhandsbeskedet kan dock avsaknaden av en motprestation ur ett inkomstskatteperspektiv ändå innebära att det finns en motprestation ur ett momsperspektiv. Det avgörande momsmässigt är om en tjänst utförs mot ersättning, oavsett om denna tjänst kommer den betalande parten till godo eller inte.

HFD nämner i sitt fastställande av förhandsbeskedet inte någon praxis på inkomstskatteområdet. HFD hänvisar uteslutande till momsavgöranden från EU-domstolen samt till svensk momspraxis. Det går således inte att generellt förlita sig på bedömning av ersättning och motprestation ur ett inkomstskatteperspektiv när man ska avgöra momskonsekvenser.

Alexander Löfgren och Lina Persson

 

Kontakt
Alexander Löfgren
076-137 74 11

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01