Ränteavdragsbegränsningar och sänkt bolagsskatt blir verklighet

Regeringens förslag om att bl.a. införa generella ränteavdragsbegränsningar och sänkt bolagsskatt debatterades i riksdagen igår. Skatteutskottet hade inga invändningar mot regeringens förslag och lagändringarna har idag antagits genom beslut av riksdagen. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2019, men kan påverka redovisningen redan nu.

Huvudsyftet med regeringens förslag har varit att motverka aggressiv skatteplanering med ränteavdrag samt att utjämna skillnaderna i kostnader för lånat och eget kapital. Detta kommer nu att ske genom att rätten till avdrag för negativa räntenetton begränsas för företag med negativa räntenetton på mer än 5 miljoner kronor. Avdrag kommer att medges med som mest 30 procent av EBITDA, dvs. resultatet före finansiella poster, skatter samt avskrivningar. I utbyte sänks bolagsskattesatsen i två led – först till 21.4 procent och senare till 20.6 procent, vilket regeringen menar kommer vara en förhållandevis låg och internationellt konkurrenskraftig bolagsskattesats.

Lagförslaget debatterades i riksdagen igår där det från flera håll framfördes åsikter såsom att det är snävt om tid för företagen att anpassa sig till de nya reglerna, att kapitalintensiva verksamheter kommer att missgynnas och att reglerna kan komma att leda till minskad bostadsproduktion. Det höjdes också röster kring att viljan att motverka aggressiv skatteplanering slår även mot de seriösa företagen, och någon ansåg att det inte är motiverat att ha en bolagsskatt som är flera procentenheter lägre än OECD-snittet.

De flesta var dock överens om att det förslag som nu kommer att bli verklighet och som är i linje med våra grannländers regler är betydligt bättre än det ursprungliga förslaget som presenterades för snart ett år sedan. Det sista och slutliga förslaget innebär i själva verket att endast ca 2 000 företag kommer att drabbas direkt av de negativa effekterna, vilket innebär att de allra flesta företag får en sänkt bolagsskattesats utan någon egen uppoffring.

Skatteutskottet hade inga invändningar mot regeringens förslag som alltså idag har röstats igenom av riksdagen. Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2019, men kan ha effekt på redovisningen redan nu. För mer information om detta, läs vår artikel Nya skatteregler kan påverka redovisning i Q2 2018 från förra veckan.

Se också våra tidigare artiklar på detta ämne:

Förslag till nya skatteregler – det slutliga lagförslaget

Lagrådet har uttalat sig om förslag till nya skatteregler

Regeringen lämnar förslag på nya skatteregler

Nya skatteregler för företagssektorn

 

Lina Persson

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01