Uthyrning av sjukvårdspersonal momspliktig i många fall

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en nyligen avkunnad dom beslutat att ett bemanningsföretags uthyrning av sjukvårdspersonal utgör en momspliktig tjänst. Eftersom vårdinrättningar som bedriver sjukvårdsverksamhet saknar eller har begränsad avdragsrätt för ingående moms kommer moms på kostnaderna för inhyrd personal nu bli en kostnad. Berörda parter bör därför se över sina avtal, eftersom utformningen av avtalen kan påverka vem som får stå för kostnaderna.

Domen avsåg ett bemanningsföretag, som skulle rekrytera och hyra ut vårdpersonal till privata och offentliga vårdgivare. Uthyrningen skulle omfatta allt från enstaka vikarier till bemanning av hela avdelningar, enheter eller operationsteam. Bemanningsföretaget begärde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) och frågade om uthyrningen av läkare till en larmcentral utgör sådana sjukvårdstjänster som är undantagna från moms. SRN ansåg att uthyrningen av sjukvårdspersonal inte skulle anses utgöra från moms undantagna sjukvårdstjänster utan istället momspliktig personaluthyrning. Förhandsbeskedet överklagades till HFD som gjorde samma bedömning som SRN och därför fastställde förhandsbeskedet.

Enligt HFD framgår det av praxis från EU-domstolen att det som ska prövas är om själva uthyrningstjänsten omfattas av något undantag moms (dvs. i detta fall undantaget för sjukvård). Det framgår vidare av EU-domstolens praxis att en uthyrningstjänst i sig aldrig kan utgöra en momsfri sjukvårdstjänst, oavsett vem som är säljare respektive köpare av tjänsten. Därför kan uthyrning av sjukvårdspersonal inte omfattas av undantaget från moms för sjukvårdstjänster.

Enligt HFD ska det dock även bedömas om uthyrningen av sjukvårdspersonal kan anses utgöra sådana tjänster som är nära knutna till sjukvård och på den grunden undantagna från moms. Ett liknande undantag finns undervisning, där tjänster med nära anknytning till undervisning är undantagna från moms. EU-domstolen har prövat om detta undantag ska omfatta uthyrning av lärare. EU-domstolen kom i det fallet fram till att uthyrningen var undantagen från moms under förutsättning att både säljaren och köparen av tjänsten var ett sådant utbildningsinstitut som angavs i momsdirektivet. Mot bakgrund av EU-domstolens rättspraxis avseende uthyrning av lärare ansåg HFD att uthyrning av sjukvårdspersonal skulle kunna vara undantagen från moms om den som hyr ut personalen är en sådan vårdinrättning som anges i momsdirektivet. I annat fall utgör uthyrning av sjukvårdspersonal dock momspliktiga tjänster.

HFD:s dom den 7 juni 2018, mål nr. 7270-17

Kommentar

HFD kom i målet fram till att ett bemanningsföretags uthyrning av sjukvårdspersonal inte kan omfattas av undantaget från moms för sjukvårdstjänster. Däremot är det möjligt att undantaget från moms för tjänster med nära anknytning till sjukvård kan vara tillämpligt. Det förutsätter dock att uthyraren är en sådan vårdinrättning som avses i momsdirektivet, t.ex. ett sjukhus.

Domen kommer sannolikt att ha en stor påverkan på uthyrningen av sjukvårdspersonal eftersom många uthyrare kommer att behöva redovisa utgående moms på sin uthyrning.

Enligt vår mening är det sannolikt att uthyrningen av läkare och sjuksköterskor m.m. som är anställda i egna bolag är momspliktig förutsatt att bolagen uteslutande bedriver verksamhet genom att hyra ut läkarna eller sjuksköterskorna m.m.

En vårdinrättning som bedriver sjukvårdsverksamhet saknar avdragsrätt (eller har begränsad avdragsrätt) för ingående moms. Moms på kostnaderna för inhyrd personal kommer därför att bli en kostnad för vårdinrättningarna.

Det är viktigt att se över avtal om uthyrning för att avgöra om uthyrare kan fakturera vårdinrättningar ytterligare belopp motsvarande den utgående momsen eller om den utgående momsen ska anses ingå i det avtalade priset. Avtalens utformning kan därför i många fall komma att avgöra vem som kommer att bära kostnaden för momsen. Enligt vår uppfattning är det inte klart om Skatteverket kan komma att ifrågasätta även den tidigare momsredovisningen hos företag som bedriver uthyrning av sjukvårdspersonal, eller om Skatteverket endast kommer att tillämpa domen framåtsyftande.

Observera att vårdinrättningar som drivs av landsting, kommuner och kommunförbund kan ha rätt till kompensation för momskostnader genom det s.k. kommunkontosystemet.

Kontakta oss gärna för att diskutera denna fråga vidare.

Klara Modin och Martin Carlsson

 

Uppdatering 2018-06-15: Skatteverket har nu annonserat att ett ställningstagande eller annan information kommer att komma så snart som möjligt. Skatteverket meddelar vidare att domen är en tolkning av gällande bestämmelser och är därför direkt tillämplig, men att beslut i enlighet med den ändrade synen inte kommer att fattas på Skatteverkets initiativ förrän ytterligare information har publicerats. Det innebär att uthyrning av personal inom vårdsektorn även fortsättningsvis kommer att hanteras som om den omfattas av undantaget från skatteplikt fram till att ett ställningstagande eller annan information har publicerats.

Kontakt
Klara Modin
070-318 91 27

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79