Inför fastighetstaxeringen 2019

I höst är det dags för allmän fastighetstaxering igen. Det innebär att alla hyreshusenheter, industrienheter, elproduktionsenheter, specialenheter och ägarlägenheter ska taxeras. Det nya taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet med utgångspunkt i 2017 års nivå, och de senaste årens värdeökningar kommer att slå igenom på taxeringsvärdena.

Taxeringen i höst innehåller många nyheter och ett delvis förändrat upplysningskrav i deklarationsblanketten. Ni som fastighetsägare kommer att behöva lämna betydligt mer övriga uppgifter till ledning för taxeringen redan i deklarationsblanketten. Det kommer också att finnas vissa frivilliga moment där du som fastighetsägare behöver fundera på hur du ska redogöra för uppgifterna du lämnar.

Några hållpunkter:

  • Skatteverket kommer att skicka ut deklarationsblanketten den 10 september digitalt och den 25 september på papper
  • Deklarationen ska vara inlämnad den 1 november 2018. Det finns möjlighet att söka om anstånd, vilket medges som längst till månadsskiftet februari/mars

Fastighetsskatten är en skatt som du som fastighetsägare kan påverka genom att redovisa korrekta underlag i fastighetsdeklarationen. Vår erfarenhet är att det tar tid att ta fram alla underlag för att kunna lämna korrekta uppgifter i deklarationen. I höst kommer det att ställas högre krav på dig som fastighetsägare att specificera och upplysa om ombyggnationer och byggnader under uppförande. Vårt råd är att redan nu börja ta fram informationen som kommer att behövas, som till exempel:

  • Förra taxeringsbeslutet/deklarationen. Ev. särskilda taxeringar därefter?
  • Ytor som omfattas
  • Hyror
  • Finns det säregna förhållanden på fastigheten?
  • Har det skett förändringar i fastigheten sedan förra taxeringen?
  • Finns det pågående ombyggnationer eller planeras det för att påbörja ombyggnationer före årsskiftet?
  • Byggnad under uppförande?

När deklarationsblanketten kommer i september är det viktigt att kontrollera vilka uppgifter som finns med.

Håll utkik efter utbildningar och seminarium som EY anordnar i höst, där vi kommer att utveckla och förtydliga vad det är för uppgifter som ska deklareras och hur taxeringsvärdet bestäms.

Vårt Real Estate team står redo för höstens fastighetstaxering och det ökade uppgiftslämnandet som den nya blanketten kommer att kräva, men ni är välkomna att kontakta oss om ni redan nu vill boka in möten om deklarationsstrategier och hur ni ska arbeta med fastighetstaxeringen.

Veronica Nensén

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27