Beskattning i Sverige trots utlandsflytt?

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt två förhandsbesked från Skatterättsnämnden som ger vägledning kring när en person som flyttat utomlands ändå kan anses ha stadigvarande vistelse i Sverige och därför ska beskattas här. Den som vistas här sammanhängande i tre månader samt ytterligare ca 30 utspridda dagar slipper – men fem sammanhängande månader är för mycket.

Den som inte är insatt i internationell beskattning kan bli förvånad redan av det faktum att man om man är bosatt i Sverige är skattskyldig här för alla sina inkomster oavsett var de kommer ifrån. Men det är alltså på grund av detta som t.ex. svenskar med tillgångar i skatteparadis måste redovisa sina inkomster från utlandet här i Sverige. För att undvika att man blir beskattad två gånger för samma inkomst finns skatteavtal mellan länderna som avgör hur dubbelbeskattning ska undvikas.

Det kanske kan låta ännu märkligare att man ska bli beskattad i Sverige om man har flyttat härifrån, men det beror på att man inte bara är obegränsat skattskyldig i Sverige om man är bosatt här utan även om man vistas här stadigvarande eller har väsentlig anknytning hit. Och det var just frågan om stadigvarande vistelse som HFD hade att bedöma i två stycken förhandsbesked, rörande svenskar som planerade att flytta till Portugal men återkommande vistas viss tid i Sverige varje år.

Vad stadigvarande vistelse innebär definieras inte i lagtexten, men av förarbetena framgår att en sammanhängande tidsperiod om sex månader i Sverige eller mer utgör stadigvarande vistelse. Om den sammanhängande perioden här är kortare än så får bedömningen göras med utgångspunkt i vistelsens längd, omfattning och regelbundenhet.

Tillfälliga avbrott i vistelsen i Sverige har inte någon betydelse, men vad som utgör ett tillfälligt avbrott är inte heller självklart. Skatteverkets uppfattning är dock enligt ställningstagandet Vad är ”tillfälligt avbrott” i en stadigvarande vistelse? att en utlandsvistelse som överstiger sex månader alltid bryter en stadigvarande vistelse i Sverige. Däremot anser Skatteverket att avbrott i vistelsen i Sverige kan anses som tillfälligt om

 • avbrottet är kortare eller lika långt som tidigare vistelse i Sverige,
 • avbrottet är kortare eller lika långt som den efterföljande vistelsen i Sverige

Av nedanstående tabell framgår hur HFD bedömde frågan om stadigvarande vistelse utifrån omständigheterna i de två aktuella fallen:

HFD 6034-17 HFD 6736-17
 • Heltidsvistelse maj-september (fem månader)
 • Tre veckor under jul
 • Två besök om fyra dagar vardera
 • Heltidsvistelse juni-augusti (tre månader)
 • Oregelbundna besök om totalt ca 30 dagar
 • 182 dagar i Sverige / 183 dagar i Portugal
 • 122 dagar i Sverige / 243 dagar i Portugal
 • Stadigvarande vistelse i Sverige: Ja
 • Stadigvarande vistelse i Sverige: Nej
 • Redan den sammanhängande vistelsen är av sådan omfattning och regelbundenhet att den i sig är tillräcklig för stadigvarande vistelse
 • Den sammanhängande vistelsen är relativt kort, och de övriga besöken oregelbundna. Inte ens sammantaget anses omfattningen vara sådan att stadigvarande vistelse föreligger

 

Tre månaders sammanhängande vistelse i kombination med oregelbundna besök om ca 30 dagar per år ansågs alltså inte vara stadigvarande vistelse – till skillnad från fem månaders sammanhängande vistelse, oberoende av om eller hur mycket tid som skulle spenderas här under övriga delen av året. HFD snävade således in vad gäller sammanhängande vistelse som ensam företeelse från sex månader till fem.

I tidigare praxis har sammanhängande perioder av vistelse i Sverige som är kortare än sex månader kunnat anses utgöra stadigvarande vistelse när det mellan vistelserna i Sverige endast varit kortare perioder om två-tre månader av vistelse utomlands. De nya avgörandena utsträcker perioden mellan vistelserna i Sverige, så att stadigvarande vistelse också föreligger i fall där individen vistas fem månader i Sverige men återupptar sin vistelse i Sverige efter så långt avbrott som sju månader spenderade utomlands.  

Eftersom Skatteverket i sitt ställningstagande har bedömt att vistelser utomlands om sex månader eller mer alltid ska bryta en stadigvarande vistelse i Sverige återstår det nu att se om det kommer att göras någon ny bedömning med anledning av dessa avgöranden från HFD – särskilt mot bakgrund av att HFD inte ansåg att någon hänsyn skulle tas till de kortare besök i Sverige som företogs under perioden oktober-april om den sammanhängande vistelsen i övrigt uppgår till fem månader per år (maj-september).

Vad som dock är välkommet är det klara beskedet att det är fullt möjligt att vistas i Sverige hela sommaren och ytterligare minst ca 30 dagar utan att bli obegränsat skattskyldig här, vilket bör vara en relativt vanlig situation för utflyttade svenskar.

Lina PerssonRobin Johansson och Björn Gunnarsson

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01

 

Kontakt
Robin Johansson
070-318 96 22

 

Kontakt
Björn Gunnarsson
076-855 19 43