Portföljförvaltning – ett enda tillhandahållande

Skatterättsnämnden har bekräftat Skatteverkets uppfattning att portföljförvaltning momsmässigt ska ses som ett enda skattepliktigt tillhandahållande. Detta skiljer sig dock från hur en del andra EU-länder ser på saken, och företaget som sökte förhandsbesked har överklagat avgörandet. Nu väntar därmed klargörande från HFD.

Enligt momslagen undantas omsättning av bank- och finansieringstjänster samt omsättning som utgör värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet från momsplikt. Den aktuella frågan rörde ett företag som bedriver diskretionär portföljförvaltning, innebärande att kunden lämnar i uppdrag åt företaget att förvalta finansiella instrument åt kunden med rätt att utan att kontakta kunden förvärva och avyttra dessa, och att vidta andra förvaltningsåtgärder.

Företaget ville veta om tillhandahållandet i momssammanhang är att anse som en enda tjänst, eller som två olika tjänster där det ena är momspliktigt och det andra undantaget.

EU-domstolen har i mål C-44/11 Deutsche Bank bedömt diskretionär portföljförvaltning som en enda tjänst som ska ses som fullt ut momspliktig. Det fanns dock en avgörande skillnad i förutsättningarna mellan Deutsche Bank och den tjänst som nu var föremål för Skatterättsnämndens bedömning. Deutsche Bank tog ut ett fast pris av kunden, motsvarande 1,8 procent av den förvaltade förmögenheten. Av detta belopp uppskattades 1,2 procent avse förvaltningen och 0,6 procent genomförandet av transaktioner. Storleken på ersättningen påverkades inte av hur många transaktioner som faktiskt genomfördes.

Företaget som nu sökte förhandsbesked tar ut ett fast arvode för förvaltningen, vilket beräknas som en andel av den förvaltade förmögenheten. Utöver detta debiteras kunden courtage vid genomförandet av faktiska transaktioner. Företaget ansåg därför att tillhandahållandet kan delas upp i två delar, där den ersättning som avser förvaltningen ska ses som momspliktig, medan courtaget ska undantas från moms.

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning är metoden för fakturering och prissättning inte av avgörande betydelse för att bedöma om det rör sig om ett eller flera tillhandanden. Istället var det avgörande att den genomsnittskonsument som köper tjänsten diskretionär kapitalförvaltning får anses vara intresserad av just denna kombinationstjänst, där säljaren ansvarar för såväl förvaltning som genomförandet av transaktioner. I enlighet med det ovan nämnda avgörandet i Deutsche Bank fann nämnden att båda dessa deltjänster är nödvändiga och ingen kan därför anses vara den huvudsakliga tjänsten. Eftersom undantagen från moms ska tolkas restriktivt leder detta till att denna sammansatta tjänst blir att se som momspliktig.

Skatterättsnämnden kom därför i sitt förhandsbesked fram till att den sökande skulle anses tillhandahålla en sammansatt tjänst, vilken i sin helhet skulle ses som ett enda momspliktigt tillhandahållande. Detta är i linje med den uppfattning som Skatteverket ger uttryck för i ställningstagandet Portföljförvaltning, ett eller flera tillhandahållanden från 2016. Skatteverket uttrycker även där uppfattningen att det inte har någon betydelse för bedömningen vilken prissättningsmodell som används eller om tillhandahållandena faktureras separat.

Värt att notera är att skattemyndigheterna i en del andra EU-länder har haft en annan syn på avgörandet i Deutsche Bank och anser inte att courtage är momspliktigt inom ramen för diskretionär förvaltning, så länge courtaget tas ut per transaktion och inte utgör en del av ett fast pris. Därför är det av stort intresse att HFD prövar frågan – vilket också är på gång eftersom företaget som begärde förhandsbeskedet har överklagat.

Sammanfattningsvis är det viktigt att företag som bedriver diskretionär portföljförvaltning ser över sin hantering av momsen, vilket vi i EY:s momsteam gärna hjälper till med.


Kontakt
Lennie Göransson
073-232 71 16