Hänt i veckan: Skatterättsnämnden

Denna vecka har Skatterättsnämnden publicerat hela sex stycken förhandsbesked, avgjorda mellan den 27 april och den 9 maj. Inriktningen är moms och punktskatter men det finns också en katt bland hermelinerna.

 
De nya förhandsbeskeden avser följande:

 
Portföljförvaltning ett enda tillhandahållande

Enligt momslagen undantas omsättning av bank- och finansieringstjänster samt omsättning som utgör värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet från momsplikt. Den aktuella frågan rörde ett företag som bedriver diskretionär portföljförvaltning innebärande att kunden lämnar i uppdrag åt företaget att förvalta finansiella instrument åt kunden med rätt att utan att kontakta kunden förvärva och avyttra dessa, och att vidta andra förvaltningsåtgärder. Skatterättsnämnden kom fram till att tillhandahållandet ska ses som en sammansatt tjänst som i sin helhet utgör ett enda skattepliktigt tillhandahållande, men förhandsbeskedet har överklagats.

Mer om detta kan du läsa i EY:s mer utförliga artikel Portföljförvaltning – ett enda tillhandahållande.

Läs förhandsbeskedet

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

 
Uppspelning av kulturella föreställningar – 6% moms

Enligt momslagen ska den lägre skattesatsen 6 procent användas på tillträde till bl.a. konserter, teater, opera, baletter och andra jämförliga föreställningar. För visning av film på bio gäller dock 25 procent moms. Frågan för Skatterättsnämnden var därför hur man ska bedöma tillträde till inspelade kulturella föreställningar som visas upp direktsänt eller i efterhand – på biograf.

Skatterättsnämnden menade att syftet med den reducerade skattesatsen är att göra kulturområdet mer tillgängligt för allmänheten, och kom fram till att tillträde till kulturella föreställningar som spelats in ska omfattas av 6 procent moms precis som de kulturella föreställningarna i sig – förutsatt att inspelningarna inte bearbetats, redigerats eller klippts.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet då myndigheten, tillsammans med två skiljaktiga ledamöter, anser att den lägre momssatsen bara ska vara aktuell vid visning i realtid.

Läs förhandsbeskedet

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

 
Tillhandahållande av CV – 25% moms

Skatterättsnämnden har kommit fram till att tillhandahållande som består av att skräddarsy CV:n och personliga brev för kunders räkning inte omfattas av den reducerade momssatsen 6 procent, som gäller för överlåtelse eller upplåtelse av rätten till litterära verk. Inget av de exempel som det aktuella företaget presenterade ansågs nämligen uppnå sådan självständighet och originalitet som krävs för att kvalifikationerna för upphovsrättsligt skydd ska vara uppfyllda. Skatterättsnämnden argumenterade att innehållet framförallt styrs av vad kunderna har för utbildning och arbetslivserfarenhet, och utrymmet för individuellt skapande för upphovsmannen är begränsat. Förhandsbeskedet har inte överklagats.

Läs förhandsbeskedet

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

 
Uppskjuten beskattning på aktier efter andelsbyte

En man som äger kvalificerade andelar i fyra fåmansföretag planerade en förenkling av sin bolagsstruktur genom att genomföra ett andelsbyte där samtliga andelar i de fyra befintliga företagen överlåts till ett holdingbolag. Holdingbolaget skulle bildas i samband med andelsbytet, och mannen som skulle teckna sig för samtliga aktier skulle betala dessa genom att överlämna samtliga av sina andelar i de fyra befintliga företagen. Vad han nu ville veta var om reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten är tillämplig på transaktionerna.

Skatterättsnämnden menade att det inte går att utläsa av den svenska lagtexten om det förfarande som mannen tänkt sig omfattas av definitionen av andelsbyte och någon ledning finns inte att hämta i förarbetena. Skatterättsnämnden förlitade sig istället på liknande fall från svensk praxis och EU‑domstolen, och kom då fram till att reglerna om uppskjuten beskattning är tillämpliga.

Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket som anser att det överhuvudtaget inte rör sig om något andelsbyte.

Läs förhandsbeskedet

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

 
Kemikalieskatt på paket av varor

Sedan snart ett år tillbaka tas en ny skatt på kemikalier i viss elektronik ut av företag som yrkesmässigt tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror. Skatten beräknas på varornas vikt.

Den aktuella frågan kom från ett företag som importerar så kallade gateways, som används för att skicka och ta emot signaler så att man kan fjärrstyra hemmet via en app i telefonen. Företaget som importerar dessa gateways sampaketerar dem tillsammans med ett antal andra artiklar såsom fjärrkontroll, uttag m.m. och säljer paketet som en enda produkt. Skatterättsnämnden kom fram till att det är gatewayen som möjliggör fjärrstyrningen och som därför får anses vara den karaktärsgivande varan i förpackningen. Detta medförde att hela paketet ansågs utgöra en enda vara som är skattepliktig i sin helhet, och att skatt således ska beräknas på hela paketets vikt.

Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket som troligen vill få beskedet fastställt av HFD.

Läs förhandsbeskedet

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

 
Leasingtagare av vindkraftverk ej skyldig att betala energiskatt

En ägare av ett vindkraftverk hade för avsikt att leasa ut större delen av sitt vindkraftverk till flera leasingtagare. Sökanden i det här fallet var en av de potentiella leasingtagarna och ville veta om denne är skattskyldig enligt lagen om skatt på energi, beroende på om det som leasas är 25 procent respektive 0,5 procent av vindkraftverket. Skatterättsnämnden ansåg att leasingavtalet är utformat så att leasingtagaren inte ges en fullständig förfoganderätt till vindkraftverket, varför ägaren istället får anses vara den som framställer elen. Leasingtagaren är således inte skyldig att betala energiskatt oavsett hur stor del av vindkraftverket som leasas.

Läs förhandsbeskedet

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

 

Välkommen att kontakta oss på EY om du har frågor om ovanstående – eller något helt annat!

Lina Persson

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01