Förmån av pensionsrådgivning ska beskattas (uppdaterad 2019)

Skatterättsnämnden har lämnat förhandsbesked i fråga om pensionsrådgivning som betalas av arbetsgivaren, där man kommit fram till slutsatsen att de anställda ska beskattas för dessa förmåner. Men kommer HFD att hålla med? Och hur ska förmånerna värderas i praktiken?

Sökandena var två anställda tjänstemän i ett bolag som tecknar tjänstepensionsförsäkringar för sina anställda. Med anledning av detta har de anställda att välja dels mellan olika försäkringsgivare och dels mellan traditionella försäkringar eller fondförsäkringar med olika riskprofiler. Det som arbetsgivaren ville erbjuda de anställda digitalt eller vid personliga möten med externt anlitad konsult var:

  • Information om den tjänstepension som bolaget gör avsättningar till och vad som gäller för såväl kategorier av anställda som individuellt
  • Pensionsvägledning i form av individuell rådgivning avseende den tjänstepension som bolaget gör avsättningar till, vilka val den anställde kan göra och vilka val som är lämpliga, anpassat till den enskilda anställdes personliga förhållanden
  • Eventuell rådgivning avseende den anställdes övriga pensioner och andra förehavanden såsom sparande, kapitalplaceringar, äktenskapsförord och testamenten

Enligt huvudregeln i inkomstskattelagen ska löner, förmåner och alla andra inkomster som man får i sitt arbete tas upp och beskattas. Varför skulle då inte så vara fallet med den aktuella rådgivningen? Jo, om det finns ett uttryckligt undantag i lagen så frångås huvudregeln, och förmånen eller inkomsten blir skattefri. Så är fallet med till exempel den mer välkända friskvårdspengen eller 50‑årspresenten. I det här fallet ansåg de anställda själva att det fanns en rad argument för att rådgivningen ska vara skattefri, såsom att kostnaden för den innefattas i arbetsgivarens pensionsutfästelse, att förmånen är av begränsat värde, att den kan utgöra en personalvårdsförmån eller att den kan vara skattefri av sociala och arbetsmiljömässiga skäl.

Inget av detta bet dock på Skatterättsnämnden, som relativt kortfattat sköt ner alla försök till undkommande. Skatterättsnämnden ansåg visserligen att enbart information om den tjänstepension som arbetsgivaren gör avsättningar till inte ska leda till beskattning av de anställda. Däremot bedömdes att vägledning som innebär att information om den anställdes personliga förhållanden först hämtas in, och information och rådgivning sedan ges tillsammans, bör ses som sammansatta tjänster som får antas ha ett värde för den anställde.

Skatterättsnämnden ansåg alltså inte att det finns något uttryckligt undantag i inkomstskattelagen som kan bli tillämpligt, utan menade att förmånerna ska beskattas enligt huvudregeln. Hur värdet av förmånen ska bestämmas uttalade sig inte Skatterättsnämnden om men huvudregeln är att förmåner ska värderas till marknadsvärdet. Med detta menas det pris som den anställde själv skulle ha fått betala om denne själv hade anlitat en extern pensionsrådgivare för den aktuella tjänsten, och behöver alltså inte vara detsamma som arbetsgivarens kostnad. Detta är också Skatteverkets uppfattning.

Förhandsbeskedet har överklagats av såväl de sökande som av Skatteverket, vilket innebär att frågan nu ska prövas av HFD.

Kommentar

Även om HFD håller med om att denna typ av pensionsrådgivning ska anses utgöra en skattepliktig förmån är den stora frågan för alla arbetsgivare hur förmånerna i sådana fall ska värderas. Kan förmånen komma att beräknas olika för olika personer beroende på om de har mer eller mindre komplicerad privatekonomi och antal tjänstepensionslösningar? Ska Skatteverket ge ut ett ställningstagande för att fastställa värdet av denna förmån?

Förr var det vanligt att arbetsgivare hade egna pensionskassor, men numera köps tjänsten oftare in via externa rådgivare hos banker eller försäkringsbolag. Sverige har gått från en arbetsmarknad där många arbetade större delen av sitt arbetsliv i samma företag till en arbetsmarknad där de flesta byter arbetsgivare ett antal gånger under sin karriär. Med ny anställning följer också nya val kring tjänstepensionslösningar, och pensionsrådgivning är något som det finns ett stort behov av med tanke på att många är tämligen oinsatta och tycker att det är komplicerade frågor.

En arbetsgivare som är mån om sina anställda och vill behålla sin personal vill givetvis upplysa de anställda om värdet av den tjänstepension man erbjuder som en del av övriga förmåner. För många utgör tjänstepensionen den största delen av den pension man erhåller den dag man slutar arbeta och går i pension, och när man som anställd väljer arbetsgivare blir tjänstepensionserbjudandet en viktigare del av det totala erbjudandet ju äldre man blir och ju närmre pensioneringen man kommer. Det är betydligt svårare att förstå värdet av en anställning när man ser till tjänstepensionen än om man tittar på t.ex. kontant lön eller en bilförmån. Om den anställde inte får rätt rådgivning kanske arbetsgivaren går miste om kvalificerad personal. Det finns därför en tydlig koppling mellan anställningen och tjänstepensionsrådgivningen, och förhoppningsvis kommer HFD att analysera frågeställningen utifrån fler perspektiv.

 

Uppdatering mars 2019

Strax före årsskiftet kom domen från HFD som innebar viss ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked. Högsta instans ansåg nämligen inte att sådan rådgivning som enbart omfattar de pensionsförmåner som arbetsgivaren gör avsättningar för ska förmånsbeskattas. Enligt HFD är denna rådgivning närmast att betrakta som en nödvändig förutsättning för att den anställde ska kunna bilda sig en uppfattning om de pensionsförmåner som följer med anställningen – ytterst handlar det om att den anställde ska förstå innehållet i anställningsavtalet.

I likhet med Skatterättsnämnden menar dock högsta instans att den mer omfattande vägledningen som även innefattar den anställdes allmänna pension, övriga tjänstepensioner m.m. ska förmånsbeskattas. Även HFD talar tyst om hur värderingen av förmånen ska gå till, men Skatteverket bekräftar i en rättsfallskommentar sin inställning att förmånen ska värderas till marknadsvärdet. Skatteverket tillägger dock att ”i andra hand och i förekommande fall kan arbetsgivarens kostnad för en anlitad konsult användas som underlag för en beräkning av förmånens värde för den anställde”.

Maria Sommert och Lina Persson

 

Läs förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden (dnr 18-17/D)

Läs avgörandet från HFD (mål nr 2614-18)

Läs Skatteverkets rättsfallskommentar (dnr 202 525531-18/111)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01

 

Kontakt
Maria Sommert
072-534 43 30