Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Redovisa dina tillgångar och inkomster i utlandet till Skatteverket redan innan informationen läcker ut från skatteparadisen – det är budskapet som regeringen vill få ut med de nya reglerna om skattetillägg vid rättelse på eget initiativ som riksdagen nu har röstat igenom. De nya reglerna, tillsammans med nya informationsutbyten med ett hundratal länder från 2017 och framåt, innebär att snaran nu dras åt kring enskilda som haft oredovisade inkomster i utlandet.

Den som inte redovisar sina inkomster utomlands löper risk för att drabbas av åtal för skattebrott och att påföras skattetillägg. Enligt särskilda regler gäller dock att den här typen av påföljder inte aktualiseras om skattebetalaren genomför en ”rättelse på eget initiativ”, dvs. träder fram och redovisar inkomsterna till Skatteverket. Bestämmelserna om rättelse innebär alltså en form av amnesti, och reglerna har hittills tillämpats förhållandevis generöst för den enskilde. Poängen har varit att det är viktigare för staten att få in skatteinkomsterna än att bestraffa enskilda. Men nu har riksdagen alltså beslutat om att reglerna inte ska tillämpas fullt lika frikostigt i framtiden.

De nya reglerna innebär att en rättelse inte anses vara gjord på eget initiativ och att skattetillägg därmed ska tas ut om följande tre förutsättningar är uppfyllda samtidigt:

  • Skatteverket har informerat om att en generell kontroll ska genomföras genom offentliggörande på Skatteverkets hemsida
  • Rättelsen har en koppling till den generella kontrollen, samt
  • Rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen eller senare

Tidigare har gällt att skattetillägg inte kan tas ut även om Skatteverket har informerat om generella kontroller. Det avgörande har varit att utredning inte inletts för den enskilde skattebetalaren. Men nu sätts alltså en tidsgräns på två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om sin kommande generella kontroll, därefter blir det för sent att undvika skattetillägg genom att vidta rättelse. Om skattebetalaren faktiskt har tagit del av Skatteverkets information saknar betydelse.

Syftet med förslaget är enligt regeringen att minska skattefusket och skatteundandragandet. Om man har hängt med i media de senaste åren har det nog varit nästintill omöjligt att undgå dramatiken kring läckta bankdokument och obekväma avslöjanden ifrån ett flertal skatteparadis, med de kanske mest (ö)kända Panamadokumenten i fokus. Läckorna har avlöst varandra och har lett till en markant ökning av rättelser på eget initiativ avseende oredovisade tillgångar i utlandet. 2010 fick Skatteverket in 400 sådana rättelser från fysiska personer, fem år senare lämnades 2 600.

Några remissinstanser har framfört farhågan att antalet rättelser på eget initiativ kan komma att minska om regelverket ändras, men regeringen säger i propositionen att en av tankarna med den nya regeln faktiskt är att minska antalet rättelser – genom att få människor att göra rätt från början och lämna korrekta uppgifter direkt i deklarationen. Det kanske kan ha verkat frikostigt att skattebetalarna tidigare inte alls ålagts något straff i de här situationerna, men faktum är att två månader är mycket kort tid för att hinna sammanställa uppgifterna på rätt sätt även om åtgärder påbörjas omedelbart när Skatteverkets information går ut, och det kan tyckas att de önskvärda effekterna skulle uppnås även om man varit mer givmild med tidsgränsen.

Från remissinstanserna lämnades olika alternativa förslag såsom en längre tidsgräns på sex månader, eller åtminstone för småföretagare, en ventilregel innebärande att en rättelse anses ha skett på eget initiativ även efter tidsgränsen om dröjsmålet kan anses ursäktligt, samt en lägre procentsats på skattetillägget i vissa fall. Men dessa förslag har alltså inte vunnit gehör och riksdagen har nu klubbat förslaget på två månader, som börjar tillämpas första gången på rättelser som görs efter den 1 augusti i år.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om de nya reglerna, behöver hjälp med att göra rättelser eller hjälp med att redovisa rätt uppgifter från början.

Lina Persson och Per Holstad

 

Dokument:

Regeringens proposition

Skatteutskottets betänkande

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01

 

Kontakt
Per Holstad
072-206 46 99