Hänt i veckan

Det har varit en händelserik vecka på skattefronten, där EY bl.a. har uppmärksammat följande

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Riksdagen har röstat igenom ett förslag om att slopa skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård. Detta innebär att samma regler framöver kommer gälla för såväl privat som offentligt finansierad sjukvård, dvs. att den anställde ska beskattas och arbetsgivaren får rätt till avdrag för sina kostnader. Reglerna börjar gälla redan 1 juli i år och ska tillämpas på sjukvård som tillhandahålls från och med detta datum. Skattefrihet ska dock fortfarande gälla när en anställd som blir sjuk vid utlandstjänstgöring får förmåner i form av vård och läkemedel, för statligt anställda som är stationerade utomlands samt vid insatser som företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering. Läs mer i regeringens proposition eller skatteutskottets betänkande

Skattereduktion för fackavgift

Riksdagen har också beslutat att återinföra skattereduktion för avgift till facket. Från 1 juli i år kommer man alltså att få skatt tillbaka om 25 procent av sin årsavgift till facket, under förutsättning att avgiften är minst 400 kr per år. Detta innebär också att arbetstagarorganisationer blir skyldiga att lämna kontrolluppgifter avseende betalda avgifter. Läs mer i regeringens proposition eller skatteutskottets betänkande

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Riksdagen har vidare klubbat det lagförslag som innebär ett hårdare tag mot bl.a. den som har oredovisade tillgångar och inkomster i utlandet. De nya reglerna innebär att en rättelse inte längre anses vara gjord på eget initiativ och att skattetillägg ska tas ut om Skatteverket har informerat om att en generell kontroll ska genomföras, rättelsen har en koppling till den generella kontrollen och har gjorts först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om kontrollen. Reglerna ska tillämpas på rättelser som lämnas från 1 augusti i år. Läs EY:s mer utförliga artikel om detta.

Krav på elektronisk betalning vid rot och rut

Regeringen har i en lagrådsremiss lämnat förslag om krav på att kunden ska ha betalat elektroniskt för att få rätt till rot- och rutavdrag, förslagsvis från den 1 januari 2019. Det är Skatteverket som har lyft fram att det skulle behövas ett krav på spårbara betalningsmedel mellan kund och utförare för att en sund konkurrens inom de berörda branscherna ska upprätthållas och för att riskerna för felaktiga utbetalningar ska minska. Läs mer i lagrådsremissen här

Beskattning av utländsk arbetskraft

En annan lagrådsremiss som har presenterats är ett förslag som gäller beskattning av inhyrd, utländsk arbetskraft. Som det är idag kommer en utomlands bosatt arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige att beskattas här vid tillfälligt arbete i landet. Är man istället inhyrd från ett utländskt företag utan fast driftställe i Sverige blir man dock inte beskattad här om man inte är här i mer än 183 dagar under en ettårsperiod. Detta har lett till en orättvis konkurrens mellan svenska företag och utländska uthyrningsföretag inom exempelvis byggbranschen, och för att komma tillrätta med detta föreslås nu att den s.k. 183-dagarsregeln inte ska gälla när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. Läs mer i lagrådsremissen här

Kapitalvinstbeskattning eller inte vid utvidgning av bostadsrätt

HFD har lämnat förhandsbesked i ett ärende om utvidgning av bostadsrätt, och undanröjt ett annat. Frågorna gällde om utvidgning av en bostadsrätt med en garageplats eller ett vindsförråd skulle anses innebära att bostadsrätten avyttrats och att en ny införskaffats, innebärande att transaktionen utlöser kapitalvinstbeskattning. HFD bedömde att så inte var fallet vad gällde garaget, men ansåg sig inte ha tillräcklig information för att lämna förhandsbesked gällande vindsförrådet. Läs mer i EY:s mer utförliga artikel här

Lina Persson

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01