Köp av garageplats utlöser inte beskattning – eller?

Har du köpt garageplats till din bostadsrätt men blivit förskräckt och förvånad när det visat sig att detta kan utlösa kapitalvinstbeskattning trots att du har lägenheten kvar? Högsta förvaltningsdomstolen har nu lämnat förhandsbesked i ett fall där sammanläggningen inte ska anses utlösa beskattning. Vid en första anblick kan det därför verka som att det äntligen går att pusta ut – men är det verkligen så enkelt?

Det har blivit allt vanligare att bostadsrättsföreningar som tidigare hyrt ut garageplatser bestämmer sig för att istället upplåta parkeringsplatserna som bostadsrätter. Anledningarna till detta kan vara många, men oftast handlar det troligtvis om att få in kapital i föreningen och minska kostnaderna för föreningens medlemmar. I en del fall har föreningar upplåtit parkeringsplatserna som bostadsrätter till medlemmar som redan har lägenheter i föreningen och sedan införlivat dessa så att det i en bostadsrätt som tidigare utgjordes av bara en lägenhet därefter ingår både en lägenhet och en garageplats. Men varför skulle detta utlösa kapitalvinstbeskattning?

Jo, de flesta av oss vet säkert sedan tidigare att man vid försäljning, byte och liknande överlåtelser av bostadsrätter måste skatta på sin vinst. Det som skulle kunna bli aktuellt i ett sådant här fall är att den ursprungliga bostadsrätten anses avyttrad och en ny införskaffad, och det är så Skatteverket tidigare har sett på saken. Detta har inneburit att man behövt betala vinstskatt trots att man egentligen inte har sålt sin lägenhet och inte heller har fått några reella intäkter att betala skatten med.

Högsta förvaltningsdomstolen går dock inte på denna linje utan menar i sitt förhandsbesked att den ursprungliga nyttjanderätten till lägenheten kvarstår oförändrad, och att förändringen som innebär att nyttjanderätten utökas till att även avse en parkeringsplats endast är ett tillägg. Följden är att transaktionen inte ska utlösa kapitalvinstbeskattning, men detta gäller bara så länge förutsättningarna stämmer överens med situationen i det aktuella fallet. Hur avtalet ska tolkas är inte helt tydligt, men domstolen utgår vid sin bedömning ifrån att omständigheterna är följande:

  • Att den ursprungliga bostadsrätten inte överlåts till föreningen och att bostadsrätten således inte ens tillfälligt försvinner ur medlemmens ägo
  • Att nyttjanderätten till garageplatsen införlivas med bostadsrätten, utan att nyttjanderätten till garageplatsen dessförinnan upplåts till medlemmen i form av en egen bostadsrätt
  • Att ovanstående förfarande är civilrättsligt möjligt att genomföra

Ett annat avgörande har meddelats samma dag i ett liknande fall där det rör sig om ett vindsförråd istället för en garageplats, men i det fallet anser inte domstolen att något förhandsbesked kan lämnas då det inte framgår av förutsättningarna hur sammanläggningen av vindsförrådet och lägenheten ska göras. Det finns dock ingen anledning att tro att det skulle gjorts skillnad på ett vindsförråd och en garageplats om förutsättningarna i övrigt var desamma. Oavsett så är avsaknaden av en civilrättslig bedömning en obehaglig brasklapp, och det som med säkerhet kan sägas utifrån de båda avgörandena är att man gör bäst i att noga se över på vilket sätt sammanläggningen ska genomföras om man planerar att på ett eller annat sätt utvidga sin bostadsrätt.

Lina Persson

Högsta förvaltningsdomstolen:
Förhandsbesked gällande garage (mål nr 5896-17)
Undanröjande gällande vindsförråd (mål nr 6221-17)

Skatterättsnämnden:
Förhandsbesked gällande garage (dnr 6-17/D)
Förhandsbesked gällande vindsförråd (dnr 46-17/D)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01