Förhandsbesked om bitcoin (uppdaterad december 2018)

Om det är en bra idé att investera i bitcoin eller någon av de tusentals andra så kallade kryptovalutorna är en ständigt återkommande debatt. Framgångssagor i form av enorma värdeökningar har inspirerat många och i takt med att förekomsten av kryptovalutor ökar växer också behovet av tydlig information om hur de ska behandlas skattemässigt. Skatteverket har därför nu, efter förhandsbesked från Skatterättsnämnden, begärt att även Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan.

Den 18 april lämnade Skatterättsnämnden förhandsbesked angående vilken slags tillgång bitcoin är och följaktligen hur försäljning ska kapitalvinstbeskattas. I förhandsbeskedet bekräftar Skatterättsnämnden den uppfattning som Skatteverket tidigare gett uttryck för, nämligen att bitcoin inte kan vara en utländsk valuta eftersom det inte finns någon utgivare, värdet bestäms utifrån tillgång och efterfrågan och det inte rör sig om ett allmänt accepterat betalningsmedel. Med Skatterättsnämndens uteslutningsmetod kan bitcoin inte hänföras till något annat än kategorin ”andra tillgångar” och underkategorin “andra tillgångar än personliga tillgångar” (populärt kallade kapitalplaceringstillgångar).

För privatpersoner innebär detta följande:

  • Om man sålt, bytt, betalat med, lånat ut eller använt bitcoin som spelinsats ska detta redovisas på blankett K4 avsnitt D i inkomstdeklarationen
  • Det belopp som får dras av när man räknar ut sin vinst eller förlust är det genomsnittliga omkostnadsbeloppet (se Skatteverkets exempel)
  • Det finns ingen schablonmetod som får användas för beräkning av omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet behöver alltså kunna styrkas med underlag
  • Vinst ska tas upp till 100% och beskattas med 30% om man får ett totalt överskott av kapital
  • Förlust är avdragsgill till 70% och ger en skattereduktion på 21-30% om man får ett totalt underskott av kapital
  • Man behöver inte redovisa varje affär för sig, men eftersom vinst och förlust inte kan kvittas mot varandra fullt ut behöver man redovisa sina vinster och förluster separat. Har man sålt flera olika kryptovalutor ska dessa också redovisas var för sig
  • Det har ingen betydelse hur eller var bitcoin förvaras, eftersom eventuell inkomst ska tas upp till beskattning i Sverige så länge man är bosatt eller vistas stadigvarande här

Skatteverket, som har kommenterat förhandsbeskedet, anser att det är det av stor vikt för rättstillämpningen att även Högsta förvaltningsdomstolen uttalar sig i frågan om bitcoin, och har därför överklagat förhandsbeskedet. Nu återstår därför att se vad högsta instans har att säga om saken, men att bitcoin kommer att anses vara något annat än en kapitalplaceringstillgång även framöver är nog inte särskilt troligt.

(Observera att ovanstående gäller bitcoin som man köpt, fått, bytt till sig osv. Bitcoin som intjänats genom så kallad mining beskattas istället normalt som en hobby, dvs som inkomst av tjänst. Verksamheten kan dock anses utgöra näringsverksamhet, men värdeförändringen ska i sådana fall normalt beskattas som inkomst av kapital.)

 

Uppdatering december 2018

Så har domen från Högsta förvaltningsdomstolen kommit – och som förutspått fastställs förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden. HFD utvecklar resonemangen något och menar att bitcoin inte kan vara en delägarrätt eller en tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt som en aktie eller liknande, eftersom dess värdeförändring saknar koppling till någon ekonomisk verksamhet eller ekonomisk utveckling hos ett utgivande företag eller liknande. Det kan heller inte vara en utländsk valuta i inkomstskattelagens mening eftersom det saknas utgivare och bitcoin inte utgör ett lagligt betalningsmedel i någon stat.

I den avslutande argumentationen kring kategorin ”andra tillgångar” – som alltså innefattar underkategorierna kapitalplaceringstillgångar och personliga tillgångar – sa Skatterättsnämnden i princip bara att bitcoin inte kan anses utgöra det senare. Högsta instans utvecklar något och bemöter sökandens inlägg om att han använder bitcoin som betalningsmedel och därmed för nyttobruk, vilket skulle göra tillgången till en personlig tillgång. HFD menar dock att den omständigheten att en tillgång utnyttjas som betalningsmedel inte i sig anses medföra att den är en personlig tillgång i bestämmelsens mening, och man anser heller inte att bitcoin kan vara en sådan tillgång på någon annan grund.

Slutsatsen är således att bitcoin är en kapitalplaceringstillgång, med de konsekvenser som detta innebär (se ovan).

Lina Persson

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01