Lagrådet har uttalat sig om förslag till nya skatteregler

I mars presenterade regeringen sin lagrådsremiss om förslag till nya skatteregler för företagssektorn. Huvudpunkterna i förslaget har vi redogjort för tidigare – den största nyheten avsåg dock en generell begränsning av avdragsrätten för negativa räntenetton. Lagrådet har nu lämnat sitt yttrande över de föreslagna lagändringarna.

Lagrådet har inga avgörande synpunkter på ränteavdragsbegränsningen, men kommenterar på flera punkter att de nya regler som föreslås är mycket komplicerade. Det efterlyses en rad klargöranden och förtydliganden, och det lämnas ett flertal konkreta förslag på förenklingar och ändringar av lagteknisk karaktär.

Den mest omfattande anmärkningen rör hur räntedelen av leasingavgifter ska bestämmas. För detta finns en huvudregel enligt vilken man ska använda den eventuella ränta som uttryckligen framgår av leasingavtalet. Alternativregeln kräver komplicerade beräkningar, och Lagrådet menar att regleringen är invecklad och svår att överblicka. Därför anser Lagrådet att ett betydligt enklare alternativ bör övervägas, såsom t.ex. att räntan bestäms till den räntesats som leasingtagaren skulle ha betalat antingen enligt ett likvärdigt finansiellt leasingavtal eller för en kredit på liknande villkor.

Andra kommentarer som Lagrådet för fram är bl.a. följande:

  • Lagförslaget innebär bl.a. att det får förekomma ett negativt räntenetto, baserat på ett speciellt skattemässigt resultatmått (EBITDA). Lagrådet menar att detta resultatmått samspelar med andra framräknade underlag på ett komplicerat sätt.
  • Lagrådet tillstyrker inte bestämmelsen om beräkning av avdragsunderlaget vad avser kooperativa föreningar. Förslaget är att avdragsunderlaget för kooperativa föreningar ska ökas med avdrag för utdelning, men detta finner man alltså inte motiverat.
  • Lagrådet hade önskat ett bredare underlag i form av resonemang som förts och preliminära bedömningar som gjorts i andra medlemsstater vad gäller att se valutakursändringar som ränta, men motsätter sig inte den föreslagna regleringen.
  • Det konstateras att förslaget till reglering i lagrådsremissen av finansiell och operationell leasing inte är neutral, då endast finansiell leasing omfattas. Lagrådet ifrågasätter men har förståelse för detta med hänsyn till direktivet. 

Vad händer nu?

Ett slutligt förslag kommer nu att sammanställas som riksdagen ska besluta om. Finansminister Magdalena Andersson sa dock när hon presenterade lagrådsremissen att hon kände sig trygg med att förslaget skulle gå igenom, och det finns egentligen ingenting som tyder på att det kommer att göras några större förändringar. Lagändringarna ska träda i kraft senast den 1 januari 2019.

Lina Persson

 

Tidigare artiklar: 

Regeringen lämnar förslag på nya skatteregler

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01