Regeringen lämnar förslag på nya skatteregler

Regeringen har presenterat sin lagrådsremiss om förslag till nya skatteregler för företagssektorn. Förslaget omfattar 500 sidor och bygger på en promemoria som skickades ut på remiss under sommaren 2017. Här är huvudpunkterna i förslaget.

  • Rätten till avdrag för negativt räntenetto begränsas till som mest 30 % av företagets skattepliktiga resultat före avskrivningar, EBITDA. Detta gäller räntor på både interna och externa lån.
  • Om det negativa räntenettot är mindre än 5 miljoner kronor medges dock fullt avdrag för räntor.
  • De nuvarande reglerna mot så kallade räntesnurror behålls i en något förändrad och förenklad utformning.
  • Ett primäravdrag införs för nybyggda hyreshus som innebär att ett extra värdeminskningsavdrag under de första sex åren efter att byggnaden färdigställts.
  • Skatteregler införs för finansiell leasing som innebär att räntedelen i leasingsavgiften ska brytas ut och ingå i räntenettot. Det tidigare förslaget om att flytta över avskrivningsunderlaget från leasegivare till leasetagare fullföljs dock inte.
  • Bolagsskatten sänks i två steg till 20,6 % från 2021.

I promemorian föreslogs att rätten till underskottsavdrag skulle begränsas. Detta har tagits bort i lagrådsremissen.

Carl Pihlgren

Kontakt
Carl Pihlgren
070-351 77 12