Dags att betala in skatten för 2017 års inkomster för privatpersoner

För att helt undvika kostnadsränta på skattekontot ska inbetalningen på kontot vara bokförd senast den 12 februari för belopp överstigande 30 000 kr. För belopp upp till 30 000 kr räcker det om inbetalningen skett före 3 maj. Kostnadsräntan uppgår för närvarande till 1,25 % för tiden fram till förfallodagen.

En kostnadsränta på 1,25 % kan tyckas låg. Räntan bör dock sättas i relation till det allmänna ränteläget och alternativa intäkter eller kostnader. Räntan på skattekontot är inte avdragsgill, vilket innebär att det krävs en avkastning som överstiger 1,78 % för att det ska vara olönsamt att betala in skatt i förväg.

För många år sedan hade vi ett system där det utgick en avgift om skatteinbetalningen skedde efter ett visst datum. Vi har sedan dess övergått till ett system där i stället kostnadsränta beräknas dag för dag. Det tidigare avgiftssystemet gjorde därför att datum för inbetalning var synnerligen viktigt att förhålla sig till, för det blev lika dyrt om inbetalningen kom en dag för sent eller en månad för sent. Nu gällande system är således mer flexibelt och kan anpassas till vars och ens uppfattning om alternativa placeringar eller önskemål att till varje pris undvika kostnadsränta.

Det finns inget rätt eller fel i hur man ska resonera, men ofta är aspekterna kring storleken på inbetalningen, tillgängligheten på kapital och möjligheterna att hinna färdigställa alla de uppgifter som har betydelse för att beräkna den uppskattade skatten redan till den 12 februari avgörande för beslutet. Det finns givetvis inget som hindrar att en större inbetalning till kontot görs än vad som kommer att tas i anspråk för skatt. Någon intäktsränta utgår dock inte längre, så det kan tyckas onödigt för många att betala in mer än nödvändigt. Intäktsräntan på skattekonton slopades 1 januari 2017.

Räntan beräknas för perioden mellan den 12 februari för belopp över 30 000 kr, och från 3 maj för belopp upp till 30 000 kr, fram till förfallodagen. Förfallodagen varierar och hänger samman dels med hur deklarationen lämnas in och dels med vilka uppgifter som förekommer i deklarationen. För de flesta privatpersoner gäller 12 november 2018 som sista betalningsdag. För företagare som redovisar bilaga på papper för delägande i handelsbolag, aktiebolag eller bedriver enskild näringsverksamhet eller inte anmält konto i förväg gäller den 12 december 2018 som sista inbetalningsdag. Om deklarationen inte hunnit granskas av Skatteverket innan augusti-september gäller som sista inbetalningsdag den 12 mars 2019. Av slutskattsedeln som skickas ut till alla skattskyldiga framgår sista datum för inbetalning.

Maria Sommert

Kontakt
Maria Sommert
072-534 43 30