Avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag

Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom i det s.k. Sveaskog-målet som avkunnades i maj 2017 har det publicerats ett nytt ställningstagande i vilket Skatteverket ger sin syn på när avdragsrätt för ingående moms på kostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier kan komma ifråga. Av intresse härvid är även en dom som förkunnades av Kammarrätten i Stockholm i december, i vilken domstolen medgav avdrag trots Skatteverkets argumentation som i stora drag följde det nya ställningstagandet.

Med anledning av Sveaskog-domen har Skatteverket i sitt nya ställningstagande öppnat upp för att avdrag i vissa fall kan medges. Myndigheten anser att utgångspunkten är att kostnader som uppstår i samband med en aktieförsäljning är hänförliga till den momsfria försäljningen och att momsen således ej är avdragsgill. Om säljaren däremot kan styrka att kostnaderna är hänförliga till den samlade ekonomiska verksamheten kan rätt till avdrag föreligga.

Skatteverket anser dock att avdragsrätt endast kommer i fråga om aktieförsäljningen skett i samband med en omstrukturering som syftat till att effektivisera och frigöra kapital till en egen kvarvarande verksamhet som ligger vid sidan av deltagandet i förvaltningen av dotterbolag. Detta innebär att det enligt Skatteverket t.ex. ej föreligger avdragsrätt då ett holdingbolag säljer att dotterbolag i syfte att frigöra kapital för ett annat dotterbolags verksamhet. Inte heller föreligger avdragsrätt hos holdingbolag vars enda verksamhet är att delta i förvaltningen av dotterbolagen.

Även Kammarrätten i Stockholm har i en dom den 21:e december 2017 (mål nr 5986–5987-15) berört frågan om avdragsrätt vid aktieförsäljningar. I domen medges ett holdingbolag fullt avdrag för moms på kostnader i samband med försäljning av dotterbolag, trots att försäljningen inte utgjorde ett led i en tydlig omstrukturering. Syftet med försäljningen var istället att frigöra kapital för att kunna förädla ett annat dotterbolags verksamhet. Kammarrätten godtar bolagets uppgifter och konstaterar att kostnaderna inte har kunnat övervältras på köparna av aktierna, utan att de istället skulle anses utgöra allmänna omkostnader i bolagets samlade ekonomiska verksamhet vilken bestod i att tillhandahålla momspliktiga förvaltnings- och rådgivningstjänster till dotterbolag.

Värt att notera är att Skatteverket i kammarrätten för en argumentation i linje med det synsätt som framförts i ovan refererat ställningstagande. Domstolen tolkar dock Sveaskog-domen annorlunda, och i domskälen hänvisas bl.a. till avdragsrättens betydelse i momssystemet och att syftet med avdragsrätten är att den moms som en näringsidkare har betalat eller ska betala inom ramen för sin ekonomiska verksamhet inte till någon del ska belasta den skattskyldige själv.

Kommentar

Sveaskog-domen innebar att HFD frångick tidigare svensk praxis i och med att avdrag medgavs för moms på kostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier då dessa kostnader ansågs utgöra s.k. allmänna omkostnader i säljarens i övrigt momspliktiga verksamhet. Även om Skatteverket har varit tvungna att medge att avdrag kan komma ifråga, har de till synes valt att göra en mycket snäv tolkning av domen vilket i princip innebär att avdrag endast medges då förutsättningarna är snarlika de som förelåg i Sveaskog-domen. Det uppkommer en del frågor med anledning av Skatteverkets ställningstagande, bl.a. avseende på vilken grund Skatteverket anser att ett holdingbolag som bedriver fullt ut momspliktig verksamhet saknar avdragsrätt för moms på vissa allmänna omkostnader.

Skatteverkets resonemang återspeglas även i processen i kammarrätten, men Kammarrätten i Stockholm följer inte Skatteverkets resonemang. Det ska i sammanhanget uppmärksammas att situationen som förelåg i kammarrättsprocessen rörde ett bolag vars enda momspliktiga verksamhet var att tillhandahålla tjänster till dotterbolag, dock inte till det dotterbolag som såldes. Enligt Skatteverkets ställningstagande skulle avdrag för moms inte kunna komma ifråga i en dylik situation, och Skatteverkets ställningstagande bör därför ifrågasättas. Med stöd av Sveaskog-domen, samt den nya kammarrättsdomen anser vi att det bör föreligga goda möjligheter till avdrag för moms på kostnader vid aktieförsäljningar i många fall. Möjlighet till avdrag föreligger såväl för nya kostnader som för tidigare icke avdragen moms. Med anledning av Skatteverkets inställning i frågan rekommenderar vi dock att alla sådana avdrag eller omprövningar görs öppet. 

Läs Skatteverkets ställningstagande här (dnr 202 377722-17/111)