Förslag om utflyttningsskatt på orealiserade kapitalvinster

Skatteverket har idag lämnat ett förslag till Finansdepartementet om att införa en utflyttningsskatt. Förslaget innebär att de personer som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren och som har en orealiserad nettovinst på sina kapitaltillgångar ska ta upp vinsten till beskattning vid en utflyttning från Sverige. Enligt Skatteverket kommer utflyttningsskatten generera cirka 1 miljard i årliga skatteintäkter.

I Skatteverkets promemoria föreslås att den s.k. tioårsregeln i 3 kap. 19 och 19 a §§ inkomstskattelagen ska avskaffas och istället ersättas med bestämmelser om utflyttningsbeskattning. Enligt tioårsregeln är en begränsat skattskyldig person skattskyldig för kapitalvinst på vissa angivna tillgångar förutsatt att personen vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här.

Om förslaget går igenom kommer det innebära att den svenska skattelagstiftningen övergår från ett system med utsträckt skattskyldighet till förmån för ett system där orealiserade kapitalinkomster beskattas vid utflyttningen. Förslaget kommer påverka personer som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige eller som enligt skatteavtal får hemvist i ett annat land. Reglerna föreslås dock endast tillämpas om personen har varit skattskyldig i Sverige under sammanlagt mer än fem av de senaste tio år åren och om den beskattningsbara vinsten uppgår till minst 100 000 kronor. Förslaget har enligt Skatteverket tagits fram för att arbeta för likabehandling i beskattningen och att samma regler ska gälla för alla.

Går Skatteverkets förslag igenom kommer det innebära att orealiserade vinster från aktier, andra värdepapper och andelar i handelsbolag ska tas upp till beskattning vid utflyttning från Sverige. Tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar som ingår i en näringsverksamhet samt fastigheter/bostadsrätter ska dock vara undantagna för beskattning enligt förslaget. I förslaget finns det även förslag om hur anstånd ska medges under den period då vinsten ännu inte är realiserad. En person som flyttar till en stat inom EES eller till en stat som Sverige har ett skatteavtal med som innehåller bestämmelser om informationsutbyte ska enligt förslaget beviljas anstånd. För länder utanför EES föreslås anståndet villkoras av säkerhet och anståndstiden bör bestämmas till längst fem år.

Sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 får Skatteverket inte längre några kontrolluppgifter om skattskyldigas innehav av värdepapper. Om den föreslagna utflyttningsbeskattningen införs anser Skatteverket att en sådan kontrolluppgiftsskyldighet bör återinföras för att ge en indikation på att det finns kapitaltillgångar som en utflyttad person ska deklarera.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 och därmed tillämpas på utflyttningar som sker den 1 januari 2020 eller senare. Gällande tioårsregeln föreslås att den ska fortsätta gälla för fysiska personer som vid ingången av 2020 är begränsat skattskyldiga.

Mattias Klint och Madeleine Lindberg 

Källa: Skatteverkets promemoria dnr 202 467348-17/113

 

Kontakt
Mattias Klint
072-532 87 55

 

Kontakt
Madeleine Lindberg
070-971 63 25