Arbetstillstånd krävs vid utbetalning av lön och förmåner

För att anställda från länder utanför EES-området och Schweiz ska kunna arbeta i Sverige krävs normalt ett arbetstillstånd. I ett nytt ställningstagande framgår att Skatteverket från och med nu avser avslå ansökningar om A- och SINK-skatt om den sökande saknar arbetstillstånd i Sverige. Eftersom individen inte får arbeta i Sverige anser Skatteverket att individen inte heller har någon laglig rätt att ha inkomster från Sverige. Skatteverket menar att ett beslut om A- eller SINK-skatt felaktigt kan uppfattas som att en individ har rätt att arbeta i Sverige även när arbetstillstånd saknas.

Skatteverkets ställningstagande kan tolkas som att det inte längre är möjligt att betala ut någon typ av ersättning då arbetstillstånd saknas. När en svensk arbetsgivare betalar ut ersättning till dess anställda utförs arbetet normalt i Sverige. Normalt sker även utbetalning i samband med att arbetet utförs här. Vid denna typ av utbetalning är Skatteverkets resonemang rimligt. Frågan är om Skatteverket även avser tillämpa ställningstagandet i det fall arbetet inte utförs i Sverige (då enbart utbetalningen är hänförlig till Sverige) samt vid förskotts- och efterskottsbetalningar. Kommer Skatteverket till exempel inte utfärda ett SINK-beslut, vid en förskottsbetalning, förrän den anställde har ett arbetstillstånd? Det återstår att se hur Skatteverket i praktiken kommer hantera ställningstagandet i vissa specifika situationer.

Kontakta gärna mig om ni vill ha vägledning vid hantering av utbetalningar till anställda som saknar arbetstillstånd i Sverige.

Kontakt
Henrik Olofsson
070-971 66 69