Avdrag medges för ingående moms på kostnader hänförliga till incitamentsprogram avseende dotterbolag

Kammarrätten i Stockholm slår fast att ingående moms på konsultkostnader hänförliga till incitamentsprogram som omfattar personal i dotterbolag utgör allmänna omkostnader i moderbolagets verksamhet.

Moderbolaget förvärvade tjänster under åren 2010 till 2012 avseende IT, marknadsföring samt konsulttjänster kopplat till ett incitamentsprogram. Skatteverket yrkade i Kammarrätten att avdrag inte skulle medges för moms hänförlig till dessa tjänster samt att skattetillägg skulle påföras. Enligt Skatteverket hade dessa förvärv inte konsumerats i moderbolagets verksamhet utan förvärven var hänförliga till dotterbolagen. Skatteverket anförde vidare att kostnaderna inte kunde allokeras direkt till en momspliktig transaktion.

Moderbolaget menade att IT- och marknadsföringstjänsterna var helt hänförliga till utveckling och förvaltning av varumärken och domäner. Dessa varumärken och domäner tillhandahölls ett dotterbolag och i gengäld erhöll moderbolaget licensintäkter från dotterbolaget. Vad gällde kostnaderna kopplade till incitamentsprogrammet angav moderbolaget att dessa kostnader visserligen avsåg anställda i dotterbolagen och därmed inte heller hade direkt koppling till någon momspliktig transaktion. Dock var syftet med incitamentsprogrammet att öka intäkterna i koncernen vilket följaktligen skulle komma även moderbolaget till del i form av högre licensintäkter.

Kammarrätten i Stockholm medgav avdrag för ingående moms både för inköpen av IT- och marknadsföringstjänster samt konsulttjänster kopplade till incitamentsprogrammet. Kammarrätten menade att moderbolaget visat IT- och marknadsföringstjänsterna hade ett direkt samband med licensintäkterna samt att den ingående momsen hänförlig till kostnaderna för incitamentsprogrammet var avdragsgill som ingående moms hänförlig till allmänna omkostnader som var till nytta för moderbolagets ekonomiska verksamhet.

Kommentar

Domen från Kammarrätten i Stockholm bekräftar att ingående moms på kostnader som inte är direkt hänförliga till skattepliktiga transaktioner kan vara avdragsgill som ingående moms hänförlig till allmänna omkostnader. Det ger t.ex. holdingbolag som har en aktiv förvaltning av sina dotterbolag incitament att utreda om ingående moms som inte ansetts avdragsgill kan anses som hänförlig till allmänna omkostnader i verksamheten.

Tomas Karlsson och Gustav Norström Wiklund

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

 

Kontakt
Gustav Norström Wiklund
070-559 61 10