Förslag till amerikansk skattereform

Företrädare för Republikanska partiet presenterade den 1 november ett förslag till amerikansk skattereform. Förslaget kommer att uppdateras efter kommentarer från Representanthuset respektive Senaten. Det är i dagsläget ännu inte klart om och när förslaget kommer att träda i kraft.

Republikanska partiet presenterade den 1 november ett förslag till skattereform, benämnt Tax Cuts and Jobs Act. Förslaget omfattar ett stort antal områden både beträffande beskattning av företag och individer. På bolagsskatteområdet är några av de mest framträdande punkterna de följande:

– En sänkning av den federala bolagsskattesatsen från 35 % till 20 %, och ett upphävande av den s.k. Alternative Minimum Tax (”ATM”).

–  Nya ränteavdragsregler, varigenom avdrag begränsas till det lägre av:

  • 30 % av beskattningsbar EBITDA, avseende räntekostnader hänförliga till både interna- och externa lån, eller
  • avseende interna lån endast, en begränsning om 110 % av det amerikanska bolagets andel av koncernens totala nettoräntekostnad.

– Full skattefrihet för utdelningar från utländska dotterbolag avseende innehav om minst 10 % av aktierna. Kapitalvinster vid avyttring av aktier i sådana dotterbolag kommer även fortsättningsvis att beskattas.

– Eliminering av förmåner enligt skatteavtal avseende vissa avdragsgilla betalningar (t.ex. räntor, hyror, royalties) till mottagare i intressegemenskap, såvida inte motsvarande betalning till parternas koncernmoder också skulle ha kvalificerat för motsvarande skatteavtalsförmåner.

– Införande av s.k. excise tax om 20 % för vissa avdragsgilla betalningar från amerikanska bolag till utländska mottagare i intressegemenskap, avseende bla betalningar för fysiska produkter som inkluderas i kostnad för sålda varor (”COGS”) och lager, samt betalningar för avskrivningsbara tillgångar etc. Nämnda skatt omfattar dock inte räntor och andra betalningar som är föremål för amerikansk källskatt. Skatten är också begränsad till internationella koncerner där betalningar (vilka omfattas av skatten) från amerikanska koncernbolag till utländska koncernbolag uppgår till minst USD 100m per år.

– Nya regler kring base erosion, som bl.a. innebär att 50 % av utländska dotterbolags vinster hänförliga till immateriella rättigheter beskattas omedelbart, med avräkning för utländsk skatt. Även de flesta existerande reglerna på området behålls (bl.a. de s.k. subpart-F-reglerna).

– Engångbeskattning av amerikanska bolag i form av en s.k. transition tax om 12 % av ackumulerade utländska vinster. Skattesatsen reduceras till 5 % avseende sådana vinster som är investerade i illikvida tillgångar. Avräkning av utländsk skatt kan också komma att beaktas.

Vi kommer att analysera förslaget i detalj. Kontakta oss gärna för diskussion avseende hur förslaget kan komma att påverka er.

Erik Hultman och Martin Norin

 

Kontakt
Erik Hultman
070-318 94 68

 

Kontakt
Martin Norin
070-318 90 91