Beskattning av styrelsearvoden som tjänst – nya övergångsregler

Vi har i en tidigare artikel på Skattenätet skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen daterad den 20 juni 2017 där styrelsearvode som huvudregel ska beskattas som inkomst av tjänst. Skatteverket har tidigare uttalat att detta inte gäller avtal som ingåtts före domen och arvoden som avser innevarande räkenskapsår. Nu förtydligar Skatteverket sitt tidigare uttalande och tillämpar en ny övergångsperiod som innebär att sådana arvoden fram till nästa årsstämma under 2018 är undantagna från beskattning i inkomstslaget tjänst.

Efter domen från HFD publicerade Skatteverket en ny rättslig vägledning innebärande att avtal som ingåtts före den 20 juni 2017 ska gälla fram till årsskiftet, med fortsatt möjlighet att fakturera styrelsearvoden från företag eller enskild näringsverksamhet året ut. Styrelsearvoden beslutas normalt på årsstämman som ofta äger rum under våren och därför har nu Skatteverket förtydligat sitt ställningstagande och angett att för avtal som ingåtts före 20 juni 2017 kan fakturering från företag eller enskild näringsverksamhet ske fram till nästa års årsstämma.

Detta innebär således att det inte ska uppkomma retroaktiva skattekonsekvenser, utan den nya praxisen ska påverka de styrelsearvoden som beslutats efter den 20 juni 2017 samt styrelsearvoden, för avtal ingångna före HFD:s dom, som utbetalas efter nästkommande årsstämma (dock senast 2018).

Rättskällor:

  • Skatteverkets ställningstagande den 11 december 2008 om Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp (dnr 131 751308-08/111)
  • Skatteverkets rättsfallskommentar HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode (dnr 202 278405-17/111)

Maria Sommert

Läs våra andra artiklar:
Ytterst oenigt om beskattning av styrelsearvoden (2019-12-16)
Styrelsearvoden ska prövas på nytt (2019-06-11)
Skatteverket ger ut ny rättslig vägledning kring styrelsearvoden (2017-06-30)
HFD underkänner styrelseuppdrag i eget bolag i de flesta fall (2017-06-21)
Styrelseuppdrag via eget bolag underkänns (2017-01-20)

 

Kontakt
Maria Sommert
072-534 43 30