Dom om leasing från EU-domstolen

EU-domstolen har i en ny dom gett viss ledning i tolkningen av när ett leasingavtal, ur momssynpunkt, kan utgöra en försäljning av en vara på avbetalning.

Det brittiska bolaget Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd. (nedan: Mercedes-Benz) tillhandahöll olika leasingprodukter avseende varor. Kunderna erlade månatliga leasingbetalningar till Mercedes-Benz under leasingperioden. För en av leasingprodukterna, Agility, motsvarade de totala leasingbetalningarna för leasingperioden till c:a 60 procent varans marknadsvärde (inkl. finansieringskostnaden). Kunderna hade en option att förvärva varan vid leasingperiodens slut. För att utnyttja optionen och förvärva varan var kunderna tvungna att erlägga ett belopp som motsvarade c:a 40 procent av varans marknadsvärde (inkl. finansieringskostnaden). Enligt uppgifterna i målet utnyttjade nästan hälften av hyrestagarna köpoptionen.

I en process om beskattningen av bl.a. denna leasingprodukt begärde den lokala brittiska domstolen ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

EU-domstolen uttalade att en finansiell leasing inte nödvändigtvis utgör en ”leverans av varor” (den beskattningsbara händelsen för varuhandel). För att det ska vara fråga om en leverans av varor på avbetalning krävs, enligt art. 14.2 b i momsdirektivet (2006/112/EG), även att det är fråga om ett avtal om uthyrning där äganderätten normalt övergår senast när den sista avbetalningen har erlagts.

Enligt EU-domstolen kan ett avtal anses innehålla ett uttryckligt avtalsvillkor om äganderättsövergång om avtalet innehåller en köpoption. Att äganderätten ska övergå senast när den sista betalningen erläggs betyder enligt EU-domstolen att äganderätten per automatik ska övergå till hyrestagaren när denne erlägger den sista betalningen enligt avtalet. Begreppet normalt avses, enligt EU-domstolen, det händelsebelopp som kan förutses om parterna fram till leasingperiodens slut följer avtalet.

Det kan enligt EU-domstolen inte vara fråga om en leverans av en vara om hyrestagaren har ett verkligt ekonomiskt alternativ som gör det möjligt för hyrestagaren att välja mellan att köpa varan, återlämna den eller förlänga hyresavtalet. Om utnyttjandet av köpoptionen mot bakgrund av de finansiella villkoren utgör det enda rationella ekonomiska alternativet för hyrestagaren är det dock fråga om en leverans av en vara. Enligt EU-domstolen kan detta vara aktuellt t.ex. om summan av leasingbetalningarna motsvarar varans marknadsvärde (inklusive finansieringskostnaden) och att köpoptionen inte medför någon ytterligare utgift av betydande mått för hyrestagaren.

EU-domstolens dom i mål C-164/16 ”Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd”

Kommentar

Utgående moms på leasing redovisas vid varje faktureringstillfälle. Utgående moms på försäljning på avbetalning ska redovisas för hela köpeskillingen, när skattskyldigheten inträder, d.v.s. när varan levereras. Ur kassaflödessynpunkt har leasing således fördelar.

Nytt i den aktuella domen är att EU-domstolen anser att en köpoption med tilläggsbetalning inte är ett hinder mot att se en leasingprodukt som en försäljning på avbetalning ur momssynpunkt. För att detta ska vara fallet krävs att utnyttjandet av köpoptionen ska vara det enda ekonomiskt rationella valet för hyrestagaren. Enligt EU-domstolen är det t.ex. fallet om tilläggsbetalningen inte är en betydande utgift för hyrestagaren.

Det är dock oklart om den betydande utgiften endast ska sättas i relation till varans marknadspris eller om hyrestagarens ekonomiska situation i övrigt ska vägas in. Det är vidare oklart om andra faktorer ska vägas in, t.ex. att köparen inte har behov för den aktuella varan efter leasingperiodens utgång och saknar kapacitet att avyttra varan osv.

Hör gärna av er till oss för att diskutera denna fråga vidare.

Tomas Karlsson och Martin Carlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79