Klargörande dom angående moms på entreprenadtjänst till bostadsrättsförening

Kammarrätten ansåg att Skatteverket inte visat att entreprenaden tillhandahållits till ett pris understigande marknadsvärde, varför Skatteverkets beslut att påföra byggbolaget ytterligare moms samt skattetillägg undanröjdes.

Målet rör försäljning av mark (momsfritt) och entreprenad (momspliktigt) till bostadsrättsföreningar. Marken respektive entreprenadtjänsten såldes från två separata bolag inom samma koncernstruktur. I sin prissättning mot bostadsrättsföreningen hade byggbolaget gjort ett påslag om tre procent på kostnaderna för projektet.

Skatteverket ansåg att marken hade sålts till ett överpris och entreprenadtjänsten till ett underpris. Skatteverket omvärderade beskattningsunderlaget för entreprenadtjänsten vilket resulterade i en höjning av byggbolagets utgående moms med ca 15 miljoner kronor samt skattetillägg om ca en halv miljon kronor.

Kammarrätten konstaterar först och främst att försäljningen av mark och entreprenadtjänst ska ses som separata tillhandahållanden, eftersom de genomförts av separata beskattningsbara personer.

Kammarrätten bedömer sedan om beskattningsunderlaget för entreprenadtjänsterna kan omvärderas. För att en sådan omvärdering ska bli aktuell måste Skatteverket visa att tjänsterna tillhandahållits till ett pris understigande marknadsvärdet för tjänsterna. Med marknadsvärde avses det värde som köparen skulle få betala till en oberoende säljare i fri konkurrens, alternativt självkostnad om ingen jämförbar omsättning kan fastställas. Kammarrätten konstaterar att Skatteverket inte visat på någon jämförbar omsättning och inte heller inkommit med någon bevisning till stöd för att priset understigit byggbolagets kostnader för att tillhandahålla tjänsten. Kammarrätten beslutade att byggbolagets beskattning för moms skulle ske i enlighet med inlämnade momsdeklarationer och att det skattetillägg som tagits ut av Skatteverket skulle undanröjas.

Kommentar

Skatteverket har i ett flertal fall vid försäljning av mark och entreprenad till bostadsrättsföreningar påfört byggbolag ytterligare moms på entreprenadtjänsterna samt påfört skattetillägg. Skatteverket tillämpar en egen värderingsmodell avseende marken för att räkna fram en markvinst som sen fördelas mellan markförsäljningen och entreprenaden.

Kammarrättens dom är tydlig och klar och innebär att Skatteverkets värderingsmodell inte räcker för att visa att entreprenaden har tillhandahållits till ett underpris.

Skatteverket kommer sannolikt att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Alexander Löfgren

 

Kontakt
Alexander Löfgren
076-137 74 11