Klargörande domar från EU-domstolen om undantag för moms på interna tjänster

EU-domstolen har i två domar funnit att undantaget för moms på interna tjänster i momsdirektivet endast är tillämpligt för verksamhet av allmänt intresse, bl.a. sjukvård. Undantaget kan således inte tillämpas i finansiell verksamhet eller försäkringsverksamhet.

Enligt art 132.1 f) i momsdirektivet (2006/112/EG) ska medlemsstaterna undanta tillhandahållande av tjänster inom fristående grupper av personer som bedriver en verksamhet som är undantagen från moms om tjänsterna är direkt nödvändiga för att bedriva verksamheten förutsatt att om grupperna endast begär ersättning av sina medlemmar för deras andel av gemensamma utgifter och då undantaget inte vållar snedvridning av konkurrensen. Sverige har infört detta undantag i 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen, ML.

EU-domstolen har nu prövat frågan om undantagets omfattning. EU-domstolen konstaterade att undantaget i artikel 132.1 f) i momsdirektivet regleras i kapitel 2 ”undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset”. Andra undantag regleras i andra kapitel av avdelning IX, t.ex. regleras undantag för finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet i kapitel 3 ”undantag för andra verksamheter”.

Mot bakgrund av EU-direktivets systematik fann EU-domstolen att undantaget i artikel 132.1 f) endast kan omfatta verksamheter av allmänt intresse som räknas upp i artikel 132, bl.a. tjänster som tillhandahålls av det offentliga postväsendet, sjukvård, viss undervisning, vissa idrottstjänster och vissa kulturella tjänster m.m. Verksamheter som inte regleras under kapitel 2 utan andra kapitel i momsdirektivet (t.ex. finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet) kan därmed inte omfattas av undantaget i artikel 132. 1 f).

EU-domstolen uttalade dessutom särskilt att artikel 132.1 f) i momsdirektivet inte kan tillämpas med direkt effekt till skattskyldigas nackdel i de fall nationell lagstiftning medger att en viss verksamhet omfattas av undantaget.

EU-domstolens dom i mål C-326/15 ”DNB Banka AS”

EU domstolens dom i mål C-605/15 ”Aviva”

Kommentar

Undantaget från moms för viss intern verksamhet (3 kap. 23 a § ML) har under en lång tid varit restriktivt tillämpat i Sverige. Restriktiviteten i tillämpningen har framförallt rört frågan om konkurrenssnedvridning, inte vilken undantagen verksamhet som gruppens medlemmar har bedrivit. Enligt den svenska lagens ordalydelse omfattar undantaget verksamheter som ”i övrigt inte medför skattskyldighet hos gruppen eller hos de fysiska eller juridiska personerna”. Den svenska regleringen skiljer således inte mellan olika typer av undantagna verksamheter.

För svenskt vidkommande torde domarna i nuläget därför inte medföra någon ändring av rättsläget. Undantaget bör fortsatt omfatta finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet.

Finansdepartementet har gett en särskild utredare i uppdrag att genomföra en författningsteknisk översyn av momslagen. Utredningen ska presenteras den 1 april 2019. Det är möjligt att utredningen kommer att föreslå en ny formulering av undantaget som anpassar det till EU-domstolens syn på undantagets omfattning.

Tomas Karlsson och Martin Carlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79