Stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet

För att hyra avseende en verksamhetslokal ska kunna faktureras med moms i enlighet med reglerna om frivillig skattskyldighet krävs bl.a. att lokalen hyrs ut för stadigvarande användning i momspliktig verksamhet. I ett ställningstagande från 22 juni 2017 redogör Skatteverket för sin tolkning av begreppet stadigvarande användning. Skatteverkets uttalar sig bl.a. om sin syn på hyresavtal som gäller för kortare hyresperioder än ett år.

Bakgrunden till Skatteverkets ställningstagande är Skatterättsnämndens förhandsbesked gällande uthyrning av butikslokaler till popup-butiker (dnr 13-14/I) som kom att fastställas av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2015 ref 62). Enligt förhandsbeskedet kunde en butikslokal, som inte sedan tidigare omfattades av frivillig skattskyldighet, hyras ut med moms till företag som skulle bedriva momspliktig verksamhet i form av popup-butiker. Lokalen ansågs uthyrd för stadigvarande användning i momspliktig verksamhet och uthyrningen kunde omfattas av frivillig skattskyldighet trots att varje enskilt hyresförhållande skulle vara kortvarigt (avtalad hyrestid om en månad till respektive företag).

Skatteverket anger att ställningstagandet syftar till att förtydliga Skatteverkets syn på vad kravet på stadigvarande användning innebär. Kravet ska bedömas dels utifrån hyresvärdens avsikt med uthyrningen, dels utifrån hyresgästens faktiska användning av lokalen. Av ställningstagandet framgår att vid längre hyresavtal räcker det i regel med att se till den avtalade hyrestiden för att bedöma hyresvärdens avsikt. Om hyresavtalet gäller för en bestämd tid om minst ett år eller tillsvidare anses hyresvärdens avsikt att hyra ut en lokal för stadigvarande användning i normalfallet vara visad.

Vad gäller kortare hyresavtal anger Skatteverket att man kan se till andra objektiva omständigheter än hyresavtalet för att bedöma hyresvärdens avsikt med uthyrningen. Exempel på omständigheter som anges av Skatteverket är bl.a. lokalens karaktär, användningsområde och läge, hyresvärdens marknadsföring av lokalen, om hyresgästspecifika anpassningar gjorts av lokalen, om hyresavtalet förlängs automatiskt och vilken typ av verksamhet hyresgästen bedriver. Som exempel på hur dessa omständigheter kan spela in vid en bedömning kan här nämnas hur Skatteverket ser på en lokals läge. Uthyrning av en lokal som ska användas som butik och som har ett läge bland andra butikslokaler, exempelvis i en galleria, sker i stort sett uteslutande till momspliktiga hyresgäster. Skatteverket anger att lokalens läge i dessa fall kan tala för hyresvärdens avsikt att hyra ut lokalen för stadigvarande användning i momspliktig verksamhet, även om hyrestiden avtalas för en kortare tid.

Förutom bedömningen av hyresvärdens avsikt redogör Skatteverket för sin syn på uthyrningar som endast sker under del av året (säsongsuthyrning), uthyrningar för blandad verksamhet samt kraven på hyresgästens ensamrätt och oavbrutna dispositionsrätt till lokalen.

Kommentar

Genom ställningstagandet utvidgar Skatteverket bl.a. sin uttalade syn på vad en hyresvärd ska kunna visa i samband med tillämpande av reglerna om frivillig skattskyldighet. Förutom hyresavtalets utformning anser Skatteverket att andra objektiva omständigheter kan tala för eller emot en hyresvärds avsikt att hyra ut lokaler för stadigvarande användning i momspliktig verksamhet.

Särskild betydelse får detta för kortare hyresavtal. Innan hyra faktureras med moms, samt avdrag görs för ingående moms hänförlig till uthyrningen, är det av vikt för en hyresvärd att se över att man har tillräckliga förutsättningar för att kunna styrka sin avsikt att hyra ut lokalen för stadigvarande användning i momspliktig verksamhet. Det är i dessa fall således viktigt att tänka på hur hyresavtalen med hyresgästerna utformas.
 
Även vid övergång från en kortare momspliktig lokaluthyrning till momsfri uthyrning kan ställningstagandet få betydelse, då Skatteverket uttalar att en momsfri uthyrning efter kort tid kan tala emot hyresvärdens avsikt vid den föregående momspliktiga uthyrningen. Skatteverket skulle därmed kunna anse att tidigare fakturerad moms på hyra tagits ut felaktigt, vilket kan få betydelse för tidigare gjorda avdrag för ingående moms.

Alexander Löfgren

Läs Skatteverkets ställningstagande (dnr 202 258010-17/111)

 

Kontakt
Alexander Löfgren
076-137 74 11