Skatteverket ger ut ny rättslig vägledning kring styrelsearvoden

Med anledning av den dom från HFD som kom den 20 juni har Skatteverket kommit med ny rättslig vägledning för beskattning av styrelsearvoden. Kontakta gärna oss på EY Tax för att diskutera hur detta hanteras rent praktiskt i ditt bolag.

HFD:s dom innebär att Skatteverkets administrativa praxis från 2009, att under vissa förutsättningar godkänna fakturering av styrelsearvode, som redovisats i ställningstagandet Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp inte längre ska tillämpas. Den femte punktsatsen under avsnitt 4 som avser s.k. styrelseproffs m.fl. upphör därmed att gälla, men fakturering kan dock i enlighet med rättspraxis även fortsättningsvis göras för vissa avgränsade uppdrag för specifika insatser i andra företag. Vid ingående av nya avtal efter HFD:s dom den 20 juni 2017 kan ställningstagandet inte tillämpas för arvode för styrelseledamot. Detta gäller oavsett om fakturering sker via juridisk person eller enskild näringsverksamhet.

När det gäller redan ingångna avtal där ledamoten har uppfyllt kriterierna enligt ställningstagandet och fakturerar via företag eller enskild näringsverksamhet bör dessa avtal normalt kunna fortlöpa viss tid utan konsekvenser för inkomstbeskattningen. Detta bör dock som begränsning enbart gälla de avtal som ingåtts före HFD:s dom och de arvoden som avser innevarande räkenskapsår (vid tidpunkten för HFD:s dom) hos det bolag som betalar ut ersättningen för styrelsearbetet.

Motsvarande bedömning och hantering bör tillämpas även i fråga om socialavgifter så att en sådan övergångsperiod i dessa delar hanteras enhetligt utan särskilda skattekonsekvenser. Inte heller bör HFD:s dom medföra beskattningskonsekvenser i dessa delar för tidigare år om tillämpning har skett i enlighet med ställningstagandet.

Skatteverkets rättsfallskommentar (dnr 202 278405-17/111)

Helena Robertsson och Sara Andersson

Läs våra andra artiklar:
Ytterst oenigt om beskattning av styrelsearvoden (2019-12-16)
Styrelsearvoden ska prövas på nytt (2019-06-11)
Beskattning av styrelsearvoden som tjänst – nya övergångsregler (2017-10-23)
HFD underkänner styrelseuppdrag i eget bolag i de flesta fall (2017-06-21)
Styrelseuppdrag via eget bolag underkänns (2017-01-20)

 

Kontakt
Helena Robertsson 
070-648 94 65

 

Kontakt
Sara Andersson
073-364 85 14