Nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har idag remitterat en promemoria med förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Regeringen beslutade redan i januari 2011 att tillkalla en kommitté, den s.k. Företagsskattekommittén. Den centrala uppgiften för kommittén var att lämna förslag som innebär att den skattemässiga skillnaden mellan finansiering med eget och lånat kapital minskar. Företagskommitténs slutbetänkande överlämnades till Finansdepartementet i juni 2014. Förslaget blev föremål för massiv kritik från remissinstanserna och regeringen lämnar nu ett omarbetat förslag.

I promemorian föreslås att det införs en generell regel för begränsning av ränteavdrag i företagssektorn. Promemorian innehåller även förslag om sänkning av bolagsskattesatsen, nya skatteregler vid finansiell leasing, nya hybridregler, primäravdrag för hyreshus och att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna snävas in samt vissa begränsningar avseende rätt att nyttja gamla underskott. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Nedan presenteras promemorians huvudförslag i korthet.

Generell ränteavdragsbegränsning

 • En generell begränsning av interna och externa ränteavdrag i bolagssektorn införs. Begränsningen innebär att avdrag för negativt räntenetto i första hand föreslås begränsas till 35 % av EBIT och i andra hand till 25 % av EBITDA.
 • En förenklingsregel införs som innebär att ett negativt räntenetto upp till 100 000 kronor (beräknat på koncernnivå) alltid får dras av.
 • Ett kvarstående negativt räntenetto får sparas och med vissa begränsningar nyttjas under sex år efter räntenettot uppkom. Tidigare uppkommet kvarstående räntenetto ska dras av före ett senare uppkommet sådant. Rätten att utnyttja kvarstående räntenetto upphör vid en ägarförändring. Möjlighet till rulla räntenetto bakåt i tiden föreslås inte.
 • Definitioner av begreppen ränteutgifter och ränteinkomster införs.
 • Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln i form av en EBIT-regel eller en EBITDA-regel ska tillämpas efter övriga ränteavdragsbegränsningsregler.

Nuvarande ränteavdragsregler

 • Nuvarande räntebegränsningsregler för ränta på skulder till bolag i intressegemenskap behålls men föreslås ges ett snävare tillämpningsområde och ska endast omfatta situationer när skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande etablerats i syfte att uppnå skatteförmåner.  

Bolagsskattesänkning

 • Bolagsskatten sänks från 22 % till 20 %.

Värdeminskningsavdrag på hyreshus

 • Reglerna om värdeminskningsavdrag avseende hyreshus ändras på så sätt att, utöver ordinarie avdrag för värdeminskning, får även 10 % av utgifterna dras av inom en femårsperiod (2 % av anskaffningsvärdet per år) från det att hyreshuset färdigställs (ett s.k. primäravdrag).

Begränsning av rätten att nyttja underskott

 • Underskott får under en två- eller treårsperiod (beroende på om en EBIT eller EBITDA-regel införs) endast nyttjas till den del de uppgår till 50 % av överskottet. 50 % av beskattningsårets överskott kommer således tas upp till beskattning, oavsett storlek på underskotten. Vid beräkningen av överskottet ska vissa justeringar hänförliga räntenettot och p-fonderna göras.

Avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler)

 • Ett avdragsförbud för ränteutgifter införs vid vissa gränsöverskridande situationer. Bestämmelserna ska gälla företag som är i intressegemenskap med varandra.
 • Som huvudregel föreslås att ett företag inte får dra av ränteutgifter om avdrag för samma utgift får göras av ett företag som hör hemma i en annan stat i skattehänseende och som ingår i samma intressegemenskap, och
  – ränteutgiften betalas av det andra företaget, eller
  – ränteutgiften betalas av företaget och avdrag inte nekas i den andra staten.

Finansiella leasingavtal

 • Skatteregler om avtal om finansiell leasing införs och utformas med redovisningsreglerna som förebild och då särskilt behandlingen av avtal om finansiell leasing i koncernredovisningen. Skattereglerna ska tillämpas på lager, inventarier, byggnader, markanläggningar och mark som omfattas av finansiella leasingavtal. Med ett finansiellt leasingavtal avses i sammanhanget ett avtal enligt vilket en leasegivare under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalning, om avtalsvillkoren är sådana att de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren.

Kommentar
Regeringen kommer nu att lämna förslaget på remiss och beaktat att förslaget får stora effekter för framförallt företag i kapitalintensiva branscher kommer förslaget sannolikt bli föremål för en hel del debatt.

Vi kommer att analysera förslaget i detalj. Kontakta oss gärna för diskussion avseende hur förslaget kan komma att påverka er.

Thomas Bergman, och Eleonora Strandh

 

Kontakt
Thomas Bergman
072-717 97 11

Eleonora Strandh
072-230 87 52