Lagrådet granskar 3:12-förslaget

Regeringen har lämnat förslaget till ändrade 3:12-regler till Lagrådet. Förslaget har inte ändrats jämfört med det utkast som publicerades i mars. Lagrådet ska nu granska förslaget innan riksdagen ska ta ställning till det.

Läs mer om vad förslaget innebär här.

Det återstår att se om riksdagen kan enas om att anta förslaget.

Lagrådsremissen visar att regeringen inte har tagit till sig av den kritik som förslaget har fått från olika remissinstanser, som påpekat de negativa konsekvenser som förändringarna förväntas få för näringslivet. Utöver ökad beskattning innebär förslaget att 3:12-reglerna även fortsättningsvis är mycket komplicerade. Även den del i förslaget som innebär en förbättring avseende generationsskiften har fått kritik, då kraven som ställs upp är höga samtidigt som övergångsbestämmelserna begränsar vilka som kan utnyttja skattelättnaderna.

Mika Persson

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57