Momsavdrag i samband med aktieförsäljning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 16 maj 2017 prövat rätten till avdrag för ingående moms för konsulttjänster i samband med ett moderbolags avyttring av aktier i två dotterbolag. Frågan i målet var om köpen av konsulttjänsterna skulle anses ha ett direkt och omedelbart samband med avyttringen av aktierna (inget avdrag) eller moderbolagets allmänna omkostnader (avdrag). Domen innebär nya möjligheter att begära avdrag för ingående moms hänförlig till kostnader för konsulttjänster vid avyttring av aktier.

Den i målet aktuella koncernen bestod av flera verksamhetsområden. Med avsikt att koncernen skulle inriktas på färre verksamhetsområden avvecklades en rad verksamheter. Därefter avyttrades aktierna i två av dotterbolagen som en följd avvecklingen. I och med försäljningen av aktierna hade omstruktureringsprocessen i koncernen slutförts. Moderbolaget yrkade avdrag för ingående moms för kostnader för konsulttjänster som uppstått till följd av avyttringarna av aktierna i de två dotterbolagen. Skatteverket ansåg att bolaget inte bedrivit momspliktig förvaltningsverksamhet i förhållande till de avyttrade dotterbolagen och att det istället var fråga om ren värdepappersförsäljning. Skatteverket beslutade därför att neka bolaget rätt till avdrag för den ingående momsen.

HFD konstaterar i sin dom (mål nr 5311–5312-15) att EU-domstolens praxis avseende rätten till avdrag för rådgivningskostnader i samband med avyttring av aktier utvecklats mot ett mer ändamålsinriktat och närmast funktionellt synsätt för att bedöma om kostnaderna kan kopplas till ett bolags allmänna omkostnader. Mot bakgrund av att moderbolaget bedrivit momspliktig verksamhet såväl före som efter försäljningen av aktierna och att omstruktureringen, som avslutats genom avyttringen av de aktuella dotterbolagen, syftat till att effektivisera bolagets verksamhet samt frigöra kapital ansåg HFD att konsultkostnaderna hade ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Kostnaderna för konsulttjänsterna ansågs därmed utgöra allmänna omkostnader och avdrag medgavs för den ingående momsen hänförlig till kostnaderna.

Kommentar

Domen innebär en utveckling av HFD:s tidigare praxis genom SKF-målet (RÅ 2010 ref. 56) i och med att avdrag för ingående moms för konsulttjänster i samband med avyttring av aktier medges. Domen medför nya möjligheter att begära avdrag för sådana konsulttjänster, t.ex. kostnader för juridiskt biträde, vid omstruktureringar. I domen lägger HFD vikt vid att avyttringarna var en del av omstruktureringen av koncernen och effektiviseringen av koncernens verksamhet. På det sätt som domen är formulerad finns det, under de förutsättningarna, goda möjligheter att begära omprövning hos Skatteverket och yrka avdrag för ingående moms för kostnader för konsulttjänster i samband med avyttring av aktier. Möjligheten att begära omprövning kan även finnas om det sedan tidigare finns ett lagakraftvunnet domstolsavgörande.

Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61