Nya regler om TP-dokumentation och CbC-rapportering antagna

Riksdagen antog den 1 mars regeringens lagförslag ”Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet”. Lagstiftningen innebär att det nuvarande regelverket för internprissättningsdokumentation utvidgas i enlighet med OECD:s standard och att det införs en rapporteringsskyldighet genom land-för-land-rapporter. Ett automatiskt utbyte av nämnda rapporter mellan skattemyndigheterna i EU och i de jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering innefattas också.

Det nya regelverket som träder ikraft den 1 april 2017 är kopplat till åtgärdspunkt 13 i BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting) och syftar till att hindra vinstförflyttningar och erosion av länders skattebaser. Avseende land-för-land-rapportering ska reglerna tillämpas på räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2015 medan dokumentationsreglerna ska tillämpas först på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 mars 2017.

Ny dokumentationsskyldighet vid internprissättning
Dokumentationsreglerna vid internprissättning utvidgas i den nya lagstiftningen till att även omfatta svenska handelsbolag, samt utländska och svenska fasta driftställen. Vidare exkluderas fysiska personer, och företag som året före beskattningsåret ingår i en intressegemenskap som har mindre än 250 anställda och antingen har en omsättning som inte överstiger 450 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 400 miljoner kronor. Det innebär således att bolag som överstiger ovanstående gränsvärden omfattas av de nya dokumentationskraven.

Dokumentationsreglerna innebär att koncerner ska upprätta en koncerngemensam Master File innehållande en översikt av koncernen och dess verksamhet. Till Master Filen ska även en Local File för varje legal enhet upprättas vilken ska ge en mer detaljerad beskrivning av det enskilda företagets verksamhet och dess koncerninterna transaktioner. Dokumentationen ska upprättas för varje beskattningsår och ska lämnas in till Skatteverket vid begäran. Viktigt att poängtera är att även koncerner som inte omfattas av de nya dokumentationskraven även fortsättningsvis måste tillämpa en armlängdsmässig prissättning for sina koncerninterna transaktioner i enlighet med den svenska s.k. korrigeringsregeln och OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Land-för-land-rapportering och underrättelseplikt
Regelverket om land-för-land-rapportering träffar de multinationella koncerner som har en total koncernomsättning om minst 7 miljarder kronor och innebär som huvudregel att moderföretaget ska lämna in en land-för-land-rapport för hela koncernen i det land där moderföretaget hör hemma. I Sverige ska därför svenska moderföretag i koncerner som uppnår koncernomsättningskravet upprätta och lämna in koncernens land-för-land-rapport till Skatteverket inom tolv månader efter utgången av räkenskapsåret som avses i rapporten. Det innebär att första tidpunkten att lämna in rapporteringen infaller den 31 december 2017, avseende räkenskapsår 2016.

Kopplat till land-för-land-rapporteringen är en underrättelseplikt vilken innebär att alla svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige som omfattas av reglerna ska underrätta Skatteverket om vilket företag som kommer att lämna in koncernens land-för-land-rapport. Underrättelse ska lämnas till Skatteverket innan det räkenskapsår som ska redovisas i rapporten har gått ut och får ske på svenska eller engelska. För räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2015 och avslutats före den 1 april 2017 är dock underrättelsetidpunkten senast den 30 april 2017.

Kontakta gärna EY för en diskussion om hur ovanstående påverkar er verksamhet. EY har bl.a. utvecklat flera verktyg för land-för-land-rapportering som kan användas för att exempelvis sammanställa och analysera den information som ska delges de berörda myndigheterna.

EY har tidigare skrivit om lagförslaget och det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering här och här.

Anna Lindström och Olov Persson

Kontakt
Anna Lindström
072-543 45 97

 

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48