Efterlängtad utredning om social trygghet och internationell rörlighet

Socialdepartementet har nyligen kommit ut med en utredning avseende de sociala trygghetssystemen och internationell rörlighet. Utredningen syftar till att ta fram ett tydligt och lättbegripligt regelverk som också är hållbart avseende försäkringstillhörigheten. Detta för att skapa förutsättningar för den globala rörligheten över gränserna och underlätta administrationen av socialförsäkringarna.

Avsikterna med utredningen är att bevara ett samlat svenskt socialt trygghetssystem med hög legitimitet samt att tillgodose de internationella behoven som finns i en globaliserad tillvaro.

Några av de förslag som utredningen tar upp är dels att individen själv ska kunna få prövat tidigt om han eller hon är försäkrad enligt svensk rätt samt att individen därmed har rätt till de svenska socialförsäkringssystemen. Individen ska även få ett intyg som visar detta.

Utredningen tar även upp förslag på ändring av tiden som en individ arbetar utomlands som utsänd av sin svenska arbetsgivare. Om det finns skäl kan tiden förlängas från dagens regler om ett år till som högst tre år. Förslaget vidareutvecklar och kompletterar även kriterierna som finns idag avseende bedömningen av bosättning i gränsöverskridande situationer.

Ett förslag om en frivillig försäkring för att omfattas av svensk social trygghet tas även upp i utredningen. Förslaget innebär en möjlighet att frivilligt kunna försäkra sig för hela eller delar av den sociala tryggheten i Sverige. För svenska företag som verkar på den globala marknaden och sänder personal till och från utlandet är det viktigt att ha en lämplig social trygghet.

Utöver ovan förslag finns även ett förslag om åtgärder för inträde och utträde ur A-kassor i Sverige. Dessa åtgärder ska förtydliga vad som gäller vid gränsöverskridande förhållanden.

Slutbetänkandet av förslaget är publicerat i februari 2017 dock är det ännu inte publicerat när lagförslaget ska vara klart.

Kommentar
EY ställer sig positivt till utredningens förslag eftersom utredningen tar upp frågor som är väldigt aktuella för oss och de klienter som vi dagligen arbetar med. Fler individer arbetar och bor utomlands samt arbetar i flera olika länder vilket gör att systemen och regelverken behöver följa utvecklingen. Vi tror även att förslaget kan förbättra konkurrensen på en internationell marknad för de svenska företagen och hos arbetsgivarna.

Vänligen kontakta oss om du vill veta hur utredningen kan påverka dig eller ditt företag.

Sevim Güven och Alexandra Lundkvist

 

Läs utredningen här (SOU 2017:05)

 

Kontakt
Sevim Güven
072-230 95 20