Proportionell avdragsrätt i holdingbolag

EU-domstolen bekräftar synsättet att holdingbolag som deltar aktivt i förvaltningen av vissa dotterbolag och passivt äger andelar i andra dotterbolag har begränsad avdragsrätt för ingående moms.

Ett ungerskt företag, MVM, bedrev verksamhet inom energisektorn. MVM ägde även ett antal dotterbolag som i sin tur bedrev ekonomisk verksamhet. MVM ansvarade för koncernens förvaltning och ådrog sig därför kostnader för juridiska tjänster, affärsförvaltningstjänster och PR-tjänster. Tjänsterna var delvis hänförliga till MVM:s egna utåtriktade verksamhet och delvis hänförliga till dotterbolagens verksamhet. MVM drog av all ingående moms på de förvärvade tjänsterna men vidarefakturerade endast i undantagsfall tjänsterna till dotterbolagen. MVM fakturerade inte heller dotterbolagen för några generella förvaltningstjänster.

Den ungerska skattemyndigheten nekade MVM avdragsrätt för ingående moms hänförlig till kostnader för de tjänster som skattemyndigheten bedömde hade använts till förmån för dotterbolagens verksamhet och de tjänster som bedömdes vara affärsförvaltningstjänster med anknytning till förvärv av bolagsandelar.

MVM överklagande beslutet och en av de ungerska instanserna begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

EU-domstolen hänvisade till sitt tidigare avgörande i mål C-108/14 och C-109/14 ”Larentia + Minerva” och anförde att enbart förvärv eller innehav av andelar i bolag inte kan utgöra ekonomisk verksamhet men att det förhåller sig annorlunda då ägandet förenas med ett direkt eller indirekt deltagande i förvaltningen av bolag. Av fast rättspraxis framgår att ett holdingbolags deltagande i förvaltningen av bolag det har förvärvat utgör ekonomisk verksamhet.

Mot bakgrund av detta uttalade EU-domstolen att ett holdingbolags deltagande i förvaltningen av sina dotterbolag inte utgör ekonomisk verksamhet om det inte genomförs momspliktiga transaktioner från holdingbolaget till dotterbolagen, d.v.s. tillhandahållanden mot ersättning.

Eftersom de tjänster som använts till förmån för andra bolag i koncernen var direkt hänförliga till den icke ekonomiska verksamheten kunde kostnaderna inte heller anses utgöra allmänna omkostnader och således kostnadskomponenter för MVM:s momspliktiga verksamhet på så sätt som EU-domstolen fann i mål C-108/14 och C-109/14 ”Larentia + Minerva.

EU-domstolen uttalade vidare att den ingående skatten ska delas upp om kostnaderna anses hänförliga både till ett holdingbolags ekonomiska verksamhet och dess icke-ekonomiska verksamhet. Eftersom mervärdesskattedirektivet saknar bestämmelser om en sådan uppdelning ska medlemsstaterna själva, med iaktagande av de principer som utgör grunden för EU:s gemensamma momssystem, fastställa metoder och kriterier som är lämpliga för att de skattskyldiga ska kunna göra beräkningar för uppdelningen.

I detta sammanhang uttalade EU-domstolen särskilt att medlemsstaterna ska säkerställa att avdrag endast medges för den del av momsen som är proportionell mot det belopp som hänför sig till transaktioner som medför rätt till avdrag. Medlemsstaterna ska se till att fördelningen av moms mellan den ekonomiska verksamheten och den icke‑ekonomiska verksamheten på ett objektivt sätt avspeglar den faktiska fördelningen av kostnader mellan dessa två verksamheter.

EU-domstolens beslut den 12 januari 2017 2016, mål nr. C-28/16 ”MVM”

 

Kommentar

Beslutet följer i stort sett EU-domstolens tidigare praxis. Av intresse är dock att fördelningen av ingående moms mellan den ekonomiska verksamheten och den icke-ekonomiska verksamheten ska vara proportionell och på ett objektivt sätt avspegla den faktiskt fördelningen av kostnader mellan verksamheterna.

Mot bakgrund av EU-domstolens beslut kan man fråga sig om att den metod Skatteverket förordar som utgångspunkt, nämligen en fördelning av kostnader utifrån antalet dotterbolag, överhuvud kan tillämpas. En fördelning av kostnader baserat på antalet dotterbolag kan, enligt vår mening, svårligen sägas vara proportionell och objektivt avspegla den faktiska fördelningen av kostnader.

I sammanhanget kan även vara av intresse att påpeka att Sverige inte har reglerat fördelningen mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet och att Skatteverket inte har delegerats någon normgivningskompetens att reglera en sådan fördelning.

Skatteverkets ställningstagande den 7 oktober 2016 ”Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt” dnr. 131 435175-16/111

Kontakta oss gärna för att diskutera beslutet vidare.

Tomas Karlsson och Martin Carlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79