Obegränsat skattskyldig vid 111 övernattningar

Frågan om i vilken omfattning en utflyttad person kan vistas i Sverige utan att bli obegränsat skattskyldig är ständigt aktuell. Skatterättsnämnden har nu kommit med ett avgörande där nämnden kom fram till att 111 övernattningar i Sverige under ett år innebär stadigvarande vistelse med följden att personen blir obegränsat skattskyldig i Sverige.

Anledningen till att frågan om när en stadigvarande vistelse föreligger blir så komplex är att det saknas en tydlig definition av begreppet stadigvarande vistelse i lagtexten. Av praxis framgår att det krävs en sammanhängande period av vistelse i Sverige om minst sex månader. Sverigevistelsen bryts dock inte av s.k. tillfälliga avbrott utomlands.  

Det aktuella målet avsåg en person (A) som flyttade utomlands under 2016 och har för avsikt att tillbringa i genomsnitt 119 övernattningar i Sverige per löpande 12-månadersperiod. Avsikten är att vistelserna i Sverige ska fördela sig enligt följande:

  • Tre veckor i samband med jul
  • Nio veckor utomlands
  • Fyra veckor i samband med påsk
  • Nio veckor utomlands
  • Åtta veckor under sommaren
  • Nio veckor utomlands
  • Två veckor för styrelsemöte under hösten (A är styrelseordförande i ett svenskt bolag)
  • Åtta veckor utomlands

Enligt Skatterättsnämnden kommer vistelsen i Sverige att vara av sådan omfattning och regelbundenhet att den får bedömas som stadigvarande. A kommer därmed att vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

A frågade också om bedömningen skulle bli annorlunda om han begränsar antalet övernattningar till 111. Skatterättsnämnden kom fram till att bedömningen blir densamma oavsett om övernattningarna är 119 eller 111 stycken under ett år.

Merparten av den praxis som hittills finns avseende stadigvarande vistelse avser personer bosatta utomlands som kommer till Sverige för att jobba inom yrken, t.ex. läkare, som typiskt sett vistas i Sverige för arbete under en viss period och sedan är ledig en längre period då man vistas i hemlandet för att sedan återvända för arbete i Sverige osv. Det är dock sparsamt med praxis avseende utflyttade personer som inte arbetar i Sverige utan vistas här för semester. Det nu meddelade förhandsbeskedet klargör att regelbunden vistelse i Sverige i vart fall inte bör uppgå till eller överstiga 111 övernattningar/år. Förhandsbeskedet kommer troligtvis att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Sara Andersson

 

Kontakt
Sara Andersson
08-520 593 85