Styrelseuppdrag via eget bolag underkänns

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked i december kommit fram till att styrelsearvoden som enligt avtal betalas ut till en styrelseledamots helägda aktiebolag ansetts utgöra inkomst av tjänst för styrelseledamoten.

Den sökande i ärendet är verksam i diverse bolagsstyrelser och har för avsikt att fortsättningsvis utföra nio av dessa styrelseuppdrag på konsultbasis via sitt helägda aktiebolag som är godkänt för F-skatt. Åtta utav dessa nio styrelseuppdrag är hänförliga till bolag som den sökande direkt eller indirekt äger aktier i (2-24 % av aktierna per bolag).

Den sökandes huvudfråga är om arvoden som enligt avtal betalas till hans helägda bolag avseende uppdrag som han har utfört som styrelseledamot hos de nio uppdragsgivarna ska anses som inkomst av tjänst för honom.

Vid en bedömning om en uppdragstagares verksamhet bedrivs självständigt, vilket är ett krav för att utgöra en näringsverksamhet, ska enligt andra stycket i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL) särskilt beaktas vad som avtalas med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet. Detta stycke infördes 2009 och sammanfattar de omständigheter som i rättspraxis tillmätts störst betydelse vid prövning av självständighetsrekvisitet. Lagstiftarens intention har i detta sammanhang varit att ge ökad betydelse åt parternas avsikt, med följden att fler ska kunna få sina verksamheter bedömda som näringsverksamheter.

Enligt Skatterättsnämnden innebär andra stycket i 13 kap. 1 § IL dock inte att synen på ett styrelseuppdrags personliga art har förändrats. Skatterättsnämnden anser således att de skäl som tidigare angetts i praxis för att styrelsearvoden fakturerade till aktiebolag utgör inkomst av tjänst fortfarande kan göras gällande. I praxis har en stark presumtion ansetts föreligga att styrelsearvoden utgör inkomst av tjänst, beaktat att ett styrelseuppdrag är personligt och ska utövas av en fysisk person. Presumtionen har dock i vissa fall frångåtts, då styrelseuppdrag varit begränsade i tid och varit ett led i ett särskilt saneringsuppdrag.

Med anledning av att de ifrågavarande styrelseuppdragen inte synes vara begränsade i tid och avser särskilda saneringsuppdrag bedömer Skatterättsnämnden att den ersättning som sökandes bolag erhåller för hans arbete som styrelseledamot utgör inkomst av tjänst för honom.

Tre av sju ledamöter i Skatterättsnämndens avgörande var emellertid av skiljaktig mening och anförde att en samhällsutveckling och rättsutveckling skett som talar för en större acceptans för utförandet av personliga uppdrag genom egna bolag. Enligt deras mening är enbart det förhållandet att styrelseuppdraget är personligt inte längre skäl att upprätthålla den i praxis fastslagna presumtionen i de fall där parterna avtalat om att ingå ett uppdragsavtal och det i övrigt saknas skäl att anta att partsviljan inte kommer få genomslag. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i förevarande anser de tre ledamöterna följaktligen att de styrelsearvoden som den sökandes bolag erhåller ska anses som inkomst i en självständigt bedriven näringsverksamhet. Enligt deras mening saknar det betydelse att sökande direkt eller indirekt äger andelar i de uppdragsgivande bolagen.

Förhandsbeskedet (dnr 9-16/D) har överklagats av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommentar

Skatterättsnämnden anser i sitt förhandsbesked att tidigare praxis om att styrelseuppdrag är ett personligt uppdrag fortfarande är tillämplig trots att definitionen av näringsverksamhet har luckrats upp i syfte att det skulle bli enklare för de som bara har en eller ett fåtal uppdragsgivare att ändå anses vara näringsidkare.

Avgörandet innebär stor osäkerhet om vad som gäller för styrelseuppdrag via eget bolag tills HFD avgjort frågan. Den vedertagna uppfattningen, baserad på Skatteverkets uppfattning som framförts i ett ställningstagande redan 2008, har varit att styrelseuppdrag kan faktureras genom helägt bolag om man har minst tre uppdrag, med förbehållet att man inte får vara aktieägare i de bolag man har styrelseuppdrag i.

Sara Andersson

Läs våra andra artiklar:
Ytterst oenigt om beskattning av styrelsearvoden (2019-12-16)
Styrelsearvoden ska prövas på nytt (2019-06-11)
Beskattning av styrelsearvoden som tjänst – nya övergångsregler (2017-10-23)
Skatteverket ger ut ny rättslig vägledning kring styrelsearvoden (2017-06-30)
HFD underkänner styrelseuppdrag i eget bolag i de flesta fall (2017-06-21)

 

Kontakt
Sara Andersson
073-364 85 14