Förslag om stärkt skydd för arbetskraftsinvandrare

Den 12 december presenterades betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91). Förslaget innebär bland annat att arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse eller böter. Syftet med förslaget är att förbättra skyddet för arbetskraftsinvandrare på den svenska arbetsmarknaden samt att tillgodose de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands. I betänkandet föreslås också en möjlighet för arbetsgivare att rätta till eventuella brister i anställningsvillkoren i fall som enligt dagens regler leder till återkallelse av tillstånd.

Arbetstillståndsreglerna ställer höga krav på arbetsgivaren att säkerställa att villkoren uppfyllts för arbetstagaren i dess nuvarande anställning, samt också för tidigare anställningsperioder i Sverige hos andra arbetsgivare. En möjlighet för arbetsgivare att rätta till eventuella brister i anställningsvillkoren är mycket välkommet, då nuvarande mycket strikta tolkning av regelverket har inneburit att flera arbetstagare och arbetsgivare har drabbats av avslag vilka grundats i små och oavsiktliga fel.

Vi ser en ökad kontroll vid utfärdandet av arbetstillstånd i Sverige och det förslag som presenterats innebär ytterligare steg i samma riktning. Betänkandet innehåller förslag om direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter hos Skatteverket, en möjlighet för regeringen att meddela ytterligare föreskrifter om efterkontroller samt uppdrag till Migrationsverket att effektivisera prövningen av arbetstillstånd. De ökade kontrollerna vid utfärdandet av arbetstillstånd har, framförallt vid förlängningsansökningar, lett till längre handläggningstider. Nuvarande handläggningstid vid förlängningsansökningar är 4 månader för certifierade företag men kan komma att förlängas ytterligare på grund av den eftersläpning i arbetet som de ökade kontrollerna har lett till.

 

Kommentar

EY rekommenderar att arbetsgivare som anställer utländsk arbetskraft ser över och säkerställer att gällande regelverk och anställningsvillkor uppfylls för nyanställda personer, såväl som för personer vilka redan påbörjat sin anställning i Sverige. EY kan genom våra erfarna immigrationsexperter tillhandahålla löpande rådgivning inom arbetstillståndsregelverket och krav på arbetsgivare.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor om immigration och reglerna vid anställning av utländsk arbetskraft.

Sarah Gardner 

 

Kontakt
Sarah Gardner
072-517 91 47