Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Regeringen lämnade den 14 december 2016 en proposition till riksdagen i vilken man bland annat föreslår att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Uppgifterna föreslås lämnas månadsvis i arbetsgivardeklaration i stället för på årsbasis i kontrolluppgift. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Propositionen innehåller även förslag om att den som är skyldig att lämna uppgifter i arbetsgivardeklaration dessutom ska informera den som uppgifterna avser vilka uppgifter om denne som lämnas till Skatteverket.

Även Skatteverket ska underrätta fysiska personer och dödsbon som kan antas vara skyldiga att lämna inkomstdeklaration om uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer. Skatteverket ska besluta om slutlig skatt på grundval av bl.a. sådana uppgifter.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft i två steg med start 1 juli 2018 för uppgiftsskyldiga som ska föra personalliggare och vid detta datum har fler än 15 anställda. Övriga uppgiftsskyldiga ska omfattas från och med 1 januari 2019.

Läs propositionen här (prop. 2016/17:58)

 

Miya Dyme 
072-222 44 35