5 i 12, dags att tänka på 3:12!

Nu när året snabbt närmar sig slutet är det dags för dig som är ägare av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag att kontrollera att du tagit ut eller kommer att ta ut tillräckligt hög kontant lön under år 2016 för att ha möjlighet att räkna på det s.k. löneunderlaget för lågbeskattad utdelning/kapitalvinst.

Vi brukar varje år i december påminna om denna viktiga kontroll för att den som berörs av dessa regler ej ska gå miste om denna möjlighet att kunna tillgodoräkna sig ett större belopp till lågbeskattad utdelning eller eventuell kapitalvinst.

Vad gäller uttagskravet uppgår det till 355 800 kr + 5 procent av den totala lönesumman i bolaget. Dock finns det en maximal gräns motsvarande 569 280 kr oberoende av hur stor total lönesumma som utbetalats under kalenderåret 2016. Uppfyller ägaren eller dennes närstående detta belopp i eget löneuttag så har uttagskravet uppnåtts.

Vid kontanta löner i företaget överstigande 4 269 600 kr under kalenderåret 2016 bör således delägaren ta ut en kontant lön om minst 569 280 kr.

Detta år kan det säkert vara än mer av vikt att verkligen kontrollera dessa siffror och förhållanden för att inte missa att ha möjlighet att tillgodoräkna sig maximalt underlag för lågbeskattad utdelning. Den s.k. 3:12-utredningen presenterade ju sitt förslag till ändrade 3:12-regler den 3 november i år och där föreslås på de flesta punkter försämrade regler för den som är delägare av kvalificerade aktier i fåmansföretag. De nya reglerna föreslås träda i kraft fr.o.m. den 1 januari 2018 och kommer om så blir fallet att direkt påverka vilka löneuttag man behöver göra under kalenderåret 2017. Detta år kan alltså bli det sista året med de nuvarande betydligt mer gynnsamma reglerna för den som innehar kvalificerade aktier.

Kontakta gärna oss för frågor kring din situation.

Daniel Lechtman och Magnus Wickström

 

Kontakt
Daniel Lechtman
070-770 77 67