Lån underordnat försäljning av varor, moms på ränta

EU-domstolen har i ett mål funnit att ett lån var underordnat en försäljning av varor. Räntebetalningarna skulle därför ingå i beskattningsunderlaget för moms för varuförsäljningen, m.a.o. skulle moms utgå på räntan.

Ett ungerskt bolag verkade inom det ungerska jordbrukssystemet med vad som kallades ”integrerat samarbete”. Bolaget ingick avtal med jordbrukare där bolaget åtog sig att ge jordbrukarna lån för köp av utsäde som bolaget sålde till jordbrukarna. Jordbrukarna åtog sig att använda lånen för att förvärva visst utsäde från just bolaget och att odla vissa produkter på vissa ytor.

Ränta belöpte kvartalsvis på de aktuella lånen. Bolaget ansåg att räntan var betalningar för en undantagen tjänst och redovisade därför inte moms på räntebetalningarna. De ungerska skattemyndigheterna ansåg dock att lånen var underordnade varuförsäljningarna och att räntan därför skulle ingå i beskattningsunderlaget för varorna, m.a.o. att moms skulle utgå på räntan. Bolaget överklagade de ungerska skattemyndigheternas beslut och en ungersk domstol begärde förhandsbesked från EU-domstolen.

Enligt EU-domstolen saknade lånen, som lämnades av bolaget och endast fick används till förvärvet av vissa varor av säljaren, självständigt värde.

EU-domstolen ansåg att försäljningen av varan var överordnad lånet eftersom i) lånet fick endast användas för förvärv av varor från det säljande bolaget, ii) bolaget inte kunde lämna lån till andra än de som förvärvade varor från bolaget och iii) att bolagets lån och försäljning av varor hade samma ekonomiska syfte, att inrätta ett finansiellt och logistiskt stöd för jordbrukare som möjliggjorde jordbruksproduktion.

Enligt EU-domstolen kunde jordbrukarna fortsätta att bedriva sin jordbruksverksamhet genom förvärvet av de aktuella varorna. EU-domstolen anförde att erhållandet av lån för förvärvet av varorna inte var ett mål i sig för de aktuella jordbrukarna. Lånen var istället uteslutande ett medel för att kunna förvärva vissa omsättningstillgångar som är nödvändiga för deras verksamhet.

EU-domstolen fann att bolagets försäljning av varor och beviljande av lån utgjorde en sammansatt transaktion i momshänseende. Varuförsäljningen fick anses vara det huvudsakliga tillhandahållandet och överordnad lånen. Räntebetalningarna skulle därför ingå i beskattningsunderlaget för moms för försäljningen av varan, m.a.o. skulle moms utgå på räntan.

EU-domstolens dom den 8 december 2016, mål nr. C-208/15 ”Stock ’94”

 

Kommentar

Det är svårt att säga vilket genomslag domen kommer att få.

EU-domstolen har i ett tidigare avgörande ansett att en säljare av varor som gav sin kund kredit med betalningen av varorna, mot ränta, tillhandahöll ett från moms undantaget lån. EU-domstolen påtalar i det fallet att det skulle strida mot likabehandlingsprincipen att momsbelägga lån från varusäljande företag samtidigt som lån från banker undantas från moms (se EU-domstolens dom i mål C-281/91 ”Muys’ en De Winter’s Bouw”).

Med hänsyn till de mycket särskilda omständigheter som förelåg i det nu avgjorda målet bör EU-domstolens avgörande endast vara tillämpligt i en begränsad omfattning. Det kan dock finnas anledning att se över finansieringslösningar där samma bolag som säljer varor beviljar lån till köparen för förvärvet.

I de fall ett lån ska ses som underordnat en försäljning av varor kommer krediten att bli mer kostsam för en köpare som saknar eller har begränsad avdragsrätt för ingående moms. För finansieringsbolag kan domen medföra en ökad avdragsrätt för ingående moms.

Kontakta oss gärna för att diskutera domen vidare.

Tomas Karlsson och Martin Carlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79