Lagförslag om TP och CbC-rapportering

Regeringen publicerade nyligen på sin hemsida propositionen ”Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet”. Lagförslaget innebär att det införs bestämmelser om land-för-land-rapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana land-för-land-rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering.

Lagförslaget som initialt utformades av Skatteverket har varit på lagrådsremiss. Lagrådet hade ett fåtal synpunkter vilka nu har beaktats i propositionen. Synpunkterna var mestadels av språklig och förtydligandekaraktär och regeringen har beaktat synpunkterna i all väsentlighet.

Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 april 2017. Land-för-land-rapport ska lämnas första gången för räkenskapsår som har påbörjats efter den 31 december 2015. Underrättelse till Skatteverket om vilket företag som ska lämna land-för-land-rapporten för en koncern får, när rapporten avser ett räkenskapsår som har avslutats före ikraftträdandet, lämnas senast 30 april 2017. Skatteverket har på sin hemsida publicerat att företag ska avvakta med sådan underrättelse till dess att lagen beslutats av Riksdagen, varpå Skatteverket kommer att utfärda vägledning i frågan på skatteverket.se. De nya bestämmelserna om internprissättningsdokumentation ska tillämpas första gången på beskattningsår som påbörjas efter den 31 mars 2017.

Olov Persson och Alborz Shouri

 

Läs propositionen här (prop. 2016/17:47)

Läs också Skattenätets tidigare artiklar:
Lagrådsremiss: TP-dokumentation och CbC-rapporter
Skatteverket lämnar lagförslag angående TP och BEPS 

 

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48

 

Kontakt
Alborz Shouri
072-584 45 81