Vissa skattefrågor rörande ideella föreningar m.fl.

Finansdepartementet lämnade igår en promemoria vari det föreslås ändringar i 7 kap. inkomstskattelagen. I korthet innebär de ändringar som föreslås ett förtydligande av undantaget från skattskyldighet för ideella föreningar och registrerade trossamfund samt en ändring av fullföljdskravets utformning för kollektivavtalsstiftelser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Ideella föreningar och trossamfund

Inledningsvis föreslås en tydligare och mer förutsägbar utformning av undantaget från skattskyldighet för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund som bedriver näringsverksamhet. Föreslaget innebär att det i inkomstskattelagen ska framgå att ideella föreningar och registrerade trossamfund är undantagna från skattskyldighet för inkomster från upplåtelser av rättigheter som uppkommit genom främjandet av allmännyttiga ändamål. Det är viktigt att notera att undantaget från skattskyldighet endast gäller om föreningen eller trossamfundet i övrigt uppfyller de krav som ställs för inskränkt skattskyldighet.

Kollektivavtalsstiftelser

Kollektivavtalsstiftelser finansieras genom avgifter som betalas av de anslutna arbetsgivarna. Syftet med avgiftsinbetalningarna är att täcka behoven av att finansiera den löpande verksamheten samt att bygga upp ett kapital som kan användas när belastningen på verksamheten är högre med anledning av att arbetslösheten ökar.

Fullföljdskravet är ett krav som ställs på stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund för att de ska kunna undantas från beskattning. Även kollektivavtalsstiftelser omfattas av fullföljdskravet. Fullföljdskravet betyder att organisationen i skälig omfattning ska använda sina intäkter för ett eller flera allmännyttiga ändamål. Hänsyn får även tas till hur intäkterna sammantaget har använts sett över en period av flera beskattningsår.

Förslaget innebär att de avgifter som betalas av arbetsgivare till kollektivavtalsstiftelser inte ska beaktas vid tillämpning av fullföljdskravet.

Promemorian har remitterats och remissinstansernas synpunkter ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 23 februari 2017.

Läs Finansdepartementets promemoria här

Erika Roos