Uthyrning av serverrack (colocation) anses vara momsfri upplåtelse

Enligt tidigare praxis (RÅ 2008 not. 48) har tillhandahållande av colocation, dvs. utrymme för servrar och IT-system, där det samtidigt tillhandhölls redundant elektricitet och kyla, mycket god nätkommunikation och säkerhetssystem, ansetts utgöra en momsfri upplåtelse av fastighet. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 15 november 2016, genom ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, vidhållit tidigare praxis.

Frågan i det nu aktuella målet (HFD mål nr 3425-16) var om upplåtelse av serverrack i en datorhall ansågs utgöra momsfri upplåtelse av fastighet när det sker ett samtidigt tillhandahållande av elektricitet, kyla, kommunikationsnät och säkerhetsanordningar. Bolaget hade med anledning av en ny dom från EU-domstolen (C-55/14 Luc Varenne), som gällde frågan om huruvida tillhandahållande av en fotbollsstadion om högst 18 dagar per säsong ansågs utgöra upplåtelse av fast egendom, begärt förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att få klarhet i om tillhandahållande av colocation, bestående av dels en garanterat avbrottsfri försörjning av el och kyla till kundernas utrustning och dels en avbrottsfri tillgång till kommunikationsnät som möjliggör för kunderna att komma åt den information som finns på servrarna, var att anse som ett momspliktigt tillhandahållande enligt 3 kap. 1 § mervärdesskattelagen (ML).

Skatterättsnämnden bedömde att tillhandahållandet utgjordes till nästan 80 procent av de tjänster som bolaget tillhandahåller och att tillhandahållandet av nyttjandet av själva fastigheten utgjorde ca 20 procent. Skatterättsnämnden ansåg att detta, i kombination med domen i målet Luc Varenne, innebar att bolagets tillhandahållande i sin helhet utgjorde ett momspliktigt tillhandahållande av en tjänst.

Efter att Skatteverket överklagat förhandsbeskedet har Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att det aktuella målet avser tillhandahållande av ett avgränsat och särskilt anpassat utrymme där kundens server, som är i drift, förvaras. Tillhandahållandet omfattar även elektricitet och kyla som behövs för driften av servern. Kyla och elektricitet utgör enligt 3 kap. 2 § andra stycket ML normalt ett led i nyttjanderätten till fastigheten eftersom dessa tillhandahållanden gör det möjligt för kunden att på bästa sätt åtnjuta nämnda nyttjanderätt. HFD ansåg att även övervakning anses utgöra ett led i upplåtelsen av utrymmet eftersom övervakningen avsåg att övervaka försörjningen av kyla, elektricitet och kommunikation.

HFD konstaterar att det rör sig om en upplåtelse av ett särskilt anpassat och avgränsat utrymme avsett för förvaring av kundens egen utrustning som ska vara i drift varför situationen är en annan än den som rådde i målet Luc Varenne. EU-domstolens avgörande föranleder därmed inte någon annan bedömning än den som rådde i det tidigare avgörandet RÅ 2008 not. 48. Det innebär att hela upplåtelsen omfattas av undantaget från momsplikt enligt 3 kap. 2 § ML, och att förhandsbeskedet ska ändras i enlighet med detta.

Vår kommentar

Vi anser att Högsta förvaltningsdomstolens ändring av Skatterättsnämnden förhandsbesked var förväntad och ligger i linje med rådande praxis (RÅ 2008 not. 48). Med anledning av en kommande ändring i momslagen, där gas, vatten, el och värme etc. inte längre automatiskt ska följa hyran i momshänseende, anser vi att det, när ändringen träder i kraft, under vissa omständigheter kan finnas utrymme för att tillhandahålla kringtjänsterna separerade från upplåtelsen av nyttjanderätten till fast egendom. Det skulle medföra att tillhandahållandet av kringtjänsterna kan komma att utgöra momspliktiga tillhandahållanden enligt 3 kap. 1 § ML.

Anders Frånlund

 

Kontakt
Anders Frånlund
073-043 33 92