Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklaration

Regeringens förslag om att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå ska rapporteras månadsvis via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, har nyligen överlämnats till Lagrådet på remiss. Det föreslagna förfarandet, som mottagits väl av remissinstanserna, avser ersätta det nuvarande systemet enligt vilket sådana uppgifter lämnas årligen i en kontrolluppgift. De nya reglerna utgör en del i regeringens 10-punktsprogram som syftar till att minska skattefusk och skatteundandragande samt ge positiva offentligfinansiella effekter.

Förslaget innebär alltså att uppgifter om utbetald ersättning för arbete och skatteavdrag ska lämnas månatligen på individnivå, dvs. per betalningsmottagare. Detta ersätter dagens regler enligt vilka arbetsgivardeklarationen ska innehålla uppgift om total utbetald ersättning för samtliga betalningsmottagare som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för och sammanlagt avdraget belopp.

Månatliga uppgifter förväntas underlätta Skatteverkets avstämningsarbete samt att den utgiftskyldige på ett enklare sätt kan rätta eventuella felaktigheter. Den uppgiftsskyldige ska vidare informera den anställde om uppgifter som lämnas i arbetsgivardeklarationen. Den anställde kan således kontrollera om den uppgiftsskyldige lämnar rätt uppgift om utbetalt ersättning och avdragen skatt. Skatteverket ska i vissa fall informera fysiska personer och dödsbon som kan antas vara deklarationsskyldiga om sådana uppgifter.

Trots att uppgifterna på ett smidigt sätt ska kunna lämnas elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst förskjuts den administrativa bördan till de uppgiftsskyldiga. Uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration föreslås ingå i uttrycket avstämningsuppgifter.

Översiktligt ska arbetsgivardeklarationen innehålla uppgift om utbetald ersättning för arbete, skatteavdragets belopp, ersättning föremål för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift, ersättning som utbetalaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för, samt avdrag enligt 2 kap. 21 § socialavgiftslagen. Om en ersättning inte utgör underlag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter ska ersättningen inte redovisas per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration, utan fortsättningsvis redovisas i en kontrolluppgift.

Bestämmelserna som förs in i skatteförfarandelagen väntas träda i kraft den 1 juli 2018 för uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare och har fler än 15 anställda. För övriga uppgiftsskyldiga inträder de nya reglerna först den 1 januari 2019.

I syfte att förbättra myndigheternas kontrollmöjligheter bereds även Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen att under vissa omständigheter få ta del av uppgifterna, med start från 1 januari 2019.

Läs lagrådsremissen Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen  

 

Theodor Wängström
073-050 51 90