3:12-utredningen på remiss

Utredningen “Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag”, eller den mer populärt benämnda 3:12-utredningen, har nu remitterats.

Remissinstanserna har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningens förslag och dessa synpunkter ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 10 februari 2017.

Härefter kommer sedvanlig beredning av inkomna synpunkter att ske inom Finansdepartementet/Regeringskansliet varefter ambitionen antas vara att lägga fram en lagrådsremiss. Efter yttrande från Lagrådet kan sedan en proposition i normala fall arbetas fram som kan överlämnas till riksdagen för hantering inom skatteutskottet och därefter bli föremål för debatt och beslut i riksdagens kammare. Riksdagsbeslut kan bli fallet senast i december 2017 om processen förlöper normalt. Med rådande parlamentariska läge och den kritik som hittills framkommit i media mot utredningens förslag är det inte uteslutet att dessa förslag kan komma att ändras innan ett beslut i riksdagen äger rum. Vi bevakar utvecklingen och ber att få återkomma med mer information framgent.

Se remisslistan här (Fi2016/03965/S1)

Sara Andersson

 

Kontakt
Sara Andersson
08-520 593 85