Prispengar vid hästkapplöpningar är inte en ersättning för en tillhandahållen tjänst i momshänseende

EU-domstolen har i en dom den 10 november 2016 funnit att utbetalning av vinstmedel till hästägare, som har ställt sina hästar till förfogande för att delta i hästkapplöpningar, i vissa fall inte anses utgöra betalning för en momspliktig tjänst.

I det aktuella målet drev en beskattningsbar person, Pavlína Baštová, ett stall för kapplöpningshästar i Tjeckien. Pavlína Baštová bedrev ett antal olika typer av verksamhet i stallet. Bl.a. födde hon upp och tränade egna hästar, tränade andras kapplöpningshästar och tillhandahöll turridning. Pavlína Baštová ägde även avelsston och avelshingstar. Pavlína Baštová hoppades kunna erhålla intäkter från avelsston och avelshingstar genom deras deltagande i hästkapplöpningar eller genom att sälja dem.

Pavlína Baštová hade gjort fullt avdrag för ingående moms på kostnader hänförliga till driften av stallet och hennes olika verksamheter. De tjeckiska skattemyndigheterna medgav inte avdrag för moms på kostnader som hänförde sig till Pavlína Baštová hästars deltagande i hästkapplöpningar. Beslutet överklagades och den tjeckiska domstolen begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

EU-domstolen granskade frågan och fann att hästkapplöpningsarrangörer tillhandahöll tjänster till hästägare genom att låta dem delta i hästkapplöpningar och att hästägarna fick betala inskrivnings- och deltagandeavgifter till hästkapplöpningsarrangörerna.

EU-domstolen fann dock även att hästägarna skulle anses tillhandahålla momspliktiga tjänster till hästkapplöpningsarrangörerna för att ställa hästar till förfogande för hästkapplöpningar (d.v.s. för deltagande i hästkapplöpning) men endast om deltagandet i hästkapplöpningarna medför en intäkt för hästägaren oberoende av hästens placering (t.ex. startpengar eller liknande).

I de fall utbetalningen beror på hästens placering anser EU-domstolen att ersättningen är underkastat en viss slumpmässighet. Därför kan inte utbetalningarna anses utgöra ersättningar för några tjänster och någon moms ska således inte hästägarna redovisa på ersättningen som erhålls från kapplöpningsarrangörerna.

EU-domstolen anförde vidare att avdrag för ingående moms inte kunde medges till den del kostnaderna (direkt eller indirekt) var hänförliga till en sådan tävlingsverksamhet där ersättningen beror på hästens placering.

Enligt EU-domstolen kunde dock avdrag medges om hästarna verkligen var avsedda att säljas och deltagandet i hästkapplöpningar ur en objektiv synvinkel kan anses främja denna försäljning, eller någon annan ekonomisk verksamhet som bedrivs av hästägaren.

EU-domstolens dom i mål C-432/15 ”Pavlína Baštová”

Kommentar

Eftersom endast ersättning som är oberoende av hästens placering kan anses utgöra ersättning för en tjänst enligt EU-domstolen så kan prispengar, enligt vår tolkning, inte anses ingå i beskattningsunderlaget för moms när även annan ersättning (t.ex. startpengar) betalas ut för deltagande i hästkapplöpningar.

Förutsatt att någon form av ersättning, som är oberoende av hästens placering, utgår anser vi dock att hästägaren har full avdragsrätt för ingående moms på kostnader som helt eller delvis är hänförliga till deltagandet i hästkapplöpningar.

För att en hästägare som deltar i hästkapplöpningar, där all ersättning är beroende av hästens placering, ska ha full rätt till avdrag för ingående moms krävs att deltagandet, objektivt sett, är för att höja värdet av hästarna inför en försäljning eller för att öka priset eller omsättningen vid användning av hästarna som avelsdjur. Det kan också vara fråga om att främja en annan ekonomisk verksamhet, t.ex. att locka fler hästägare att köpa tränartjänster eller liknande.

Domen handlar förvisso om hästkapplöpning men slutsatserna kan principiellt överföras även på andra idrottstävlingar. Enligt vår mening kan därför inte heller prispengar som beror på prestation vid t.ex. friidrottstävlingar eller fotbollscuper anses vara betalningar för något tillhandahållande av idrottstjänster. Vilket medför avdragsrättsbegränsningar kan bli ett problem även för andra idrottsutövare.

EU-domstolens beslut står i strid med Skatteverkets hitintills rådande syn där utbetalda prispengar (och vissa premier till ägare) är momspliktiga. Om EU-domstolens dom slår igenom i Sverige är det viktigt för hästsporten att se sin avgifts- och prisstruktur för att undvika en situation med begränsad avdragsrätt för hästägare.

Tomas Karlsson och Martin Carlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79