Expertskattsberäkning: bostadsförmånens hantering

Förvaltningsrätten har i ett mål föregående vecka bekräftat att en bostadsförmån som ej tillhandahållits från början av en individs utsändning kan ingå i beräkningen av beloppsgränsen* för expertskatt.

Expertskattelättnader introducerades 2001 för att attrahera utländska experter/ specialister, forskare och andra nyckelpersoner till Sverige. Under 2012 utvidgades reglerna till att omfatta även individer som uppfyller en viss ersättningsnivå. Grundtanken med expertskattelättnaderna har sedan införandet varit att utgöra ett incitament att locka utländsk arbetskraft till Sverige. Expertskattereglerna ansågs vidare utgöra en viktig faktor för att kunna stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga genom att med hjälp av skattelättnader kunna locka individer som bland annat kan bidra till främjandet av forskning och produktutveckling i svenska företag.

En av de främsta anledningarna till 2012 års tillägg var att öka expertskattereglernas förutsägbarhet, varför den så kallade beloppsgränsen infördes. Förutsägbarheten bedömdes vara en viktig faktor i syfte att uppfylla reglernas ändamål. Genom att införa beloppsgränsen menade man att det fanns en objektiv grund som möjliggjorde en förutsägbar bedömning som både kunde användas vid en rekryteringsprocess, men även vid fastställandet av ett utsändningskontrakt. Den tilltänkta förutsägbarheten med beloppsgränsen har dock försvagats i takt med att beräkningens komponenter urholkats. Olika tolkningar råder bland annat avseende vilka förmåner som kan ingå i underlaget vid beräkning av ersättningsnivån. Ett flertal domar och uttalanden har sedan 2012 års införande medfört att beloppsgränsen är allt annat än förutsägbar.

Vid beräkningen av beloppsgränsen skall bland annat hänsyn tas till de förmåner individen erhåller på månatlig basis. För de flesta individer på utsändning innebär det framförallt bostadsförmånen. Då det är många delar som skall falla på plats inför en utsändning kan det ibland innebära att individen får ett temporärt boende tills dess att den tilltänkta bostaden blir tillgänglig. Det temporära boendet brukar i vanlig ordning tas upp som en förmån och beskattas som en förmån. EY har i ett nyvunnet mål hävdat att ett temporärt boende bör likställas med en bostadsförmån och således ingå i beräkningsunderlaget för expertskatt. Förvaltningsrätten har instämt i EYs bedömning och menar att i det fall individen tillhandahålls ett lägenhetshotell i väntan på det tilltänkta boendet, och denna förmån tas upp i såväl individens kontrolluppgift som inkomstdeklarationen, bör denna kunna inkluderas i beräkningen för beloppsgränsen.

Kommentar
Vi som dagligen arbetar med utsänd personal har uppmärksammat att det är svårt att få samtliga förmåner på plats vid den utsändes första dag i Sverige. Bostäder tar i synnerhet längst tid då individerna dels måste bestämma sig för en bostad när de kommit till Sverige, dels vänta på att den valda bostaden blir tillgänglig. Det är således snarare en regel än ett undantag att individerna bor på temporära boenden i väntan på att få tillträde till sin bostad, varför EY välkomnar den av Förvaltningsrätten fastställda bedömningen. Bostadsförmånen utgör ofta en väsentlig del i beräkningen av ersättningsnivån till följd av dess stora värde, och kan således ofta vara avgörande för om individens månatliga ersättning kommer upp i en beloppsnivå som kvalificerar för skattelättnad.

Vi anser att domen öppnar för möjligheten för fler utsända individer, som initialt bor på temporära boenden, att beviljas expertskatt och hoppas att domen ger uttryck för kommande förtydliganden av ersättningsnivåns ingående komponenter. I syfte att utgöra ett incitament för utländsk arbetskraft att välja Sverige är det av största vikt att de otydligheter som råder kring expertskatten utreds och EY välkomnar alla beslut som för utvecklingen vidare i den riktningen.

 

*Enligt 11 kap. 22 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229) IL, kan en utländsk arbetstagare medges skattelättnader vid tillfälligt arbete i Sverige, om lön och annan ersättning för arbetet här per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjades. Utifrån 2015 års prisbasbelopp går beloppsgränsen vid 89 000 kr.

 

Miya Dyme
072-222 44 35