Finansiell verksamhetsskatt om 15 procent

Idag lämnade Utredningen om skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår en finansiell verksamhetsskatt för att minska momsfördelen i den finansiella sektorn. Förslaget innebär att företag som inte ska betala moms på grund av att finansiella tjänster och försäkringstjänster är undantagna från momsplikt ska betala en statlig skatt om 15 % som beräknas på lönekostnaderna, eller delar därav baserat på skälig grund. Skatten träffar även företag som i huvudsak bedriver momspliktig verksamhet och t.ex. har en koncerngemensam treasuryfunktion, inköp av momsfria finansiella tjänster eller försäkringstjänster från utlandet, utlåning m.m. Skatten är enligt förslaget inte avdragsgill inkomstskattemässigt. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Bakgrunden till förslaget är att företag inom den finansiella sektorn antas åtnjuta skattefördelar eftersom verksamheten är undantagen från momsplikt. Förslaget syftar till att minska momsfördelarna inom den finansiella sektorn.

Förslaget som nu lagts fram innebär att företag och momsgrupper, som betalar socialavgifter på lönekostnader och som inte betalar moms för att omsättning av finansiella tjänster och försäkringstjänster är undantagna från moms enligt 3 kap. 9-10 §§ mervärdesskattelagen, ska betala finansiell verksamhetsskatt. Skatten träffar inte bara företag med momsfri finansiell verksamhet utan träffar även företag med momspliktig verksamhet, men där undantagna finansiella transaktioner förekommer. Det kan t.ex. vara fråga om att företaget köper in finansiella tjänster från utlandet, har en koncernintern treasuryfunktion eller på annat sätt har momsfria finansiella transaktioner.

Skatten föreslås uppgå till 15 % av beskattningsunderlaget. Som huvudregel ska verksamhetens totala lönekostnader (inklusive beskattningsbara förmåner) utgöra beskattningsunderlag för skatten. Det är endast lönekostnader som är föremål för svenska socialavgifter som avses. För företag eller momsgrupper som bedriver både momsfri finansiell verksamhet och annan verksamhet får dock lönekostnaderna som ska ingå i beskattningsunderlaget delas upp utifrån skälig grund för att beskattningen endast ska träffa verksamheten till den del momsfri verksamhet bedrivs. Uppdelning efter skälig grund har samma övergripande innebörd som i momssystemet. Som fördelningsgrund ska den metod som ger det mest exakta och rättvisande resultatet användas, vilket som utgångspunkt är en omsättningsbaserad fördelningsgrund. Som alternativa fördelningsgrunder föreslås andelen avdragsgill ingående moms i förhållande till total ingående moms eller andelen nedlagda arbetstimmar i den momsfria verksamheten i förhållande till totala arbetstimmar. Bevisbördan för att endast en del av löneunderlaget ska ingå i beskattningsunderlaget åligger den skattskyldige. Kan denne inte med tillräckligt underlag styrka en uppdelning ska hela löneunderlaget ligga till grund för skatten. Om den skattskyldige visar att en uppdelning bör ske, men inte kan visa vilken fördelningsgrund som speglar en skälig grund får uppdelningen bestämmas av Skatteverket.

Den finansiella verksamhetsskatten är inte avdragsgill vid inkomstbeskattningen. Den nya finansiella verksamhetsskatten föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Vid utformningen av förslaget har det danska systemet med lønsumsafgift beaktats. Relevant i sammanhanget är också att det i Norge finns ett förslag att införa en liknande skatt från den 1 januari 2017.

 

Vår kommentar

Den föreslagna skatten kommer inte bara träffa företag verksamma inom den finansiella sektorn utan även företag som bedriver momspliktig verksamhet inom andra branscher. Förslaget medför att det skapas en hög bevisbörda för de skattskyldiga och en stor osäkerhet kring hur en uppdelning av löneunderlaget ska göras enligt skälig grund. Det är osäkert vilka fördelningsgrunder som kommer att anses spegla ett rättvisande resultat utifrån syftet och ändamålet med just denna skatt.

Kontakta oss för en diskussion om vad detta kan få för betydelse för just er verksamhet.

Tomas Karlsson och Johanna Ström

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61