Skatteverket: Skattepolicy som hållbarhetsfråga

Skatteverket har på uppdrag av regeringen överlämnat en rapport om hur arbetet med att uppmuntra företag att hantera skattepolicy som en hållbarhetsfråga kan stärkas. Ett antal åtgärder föreslås.

  • Skatteverket medverkar i den offentliga debatten kring skattepolicy som hållbarhetsfråga och för dialog med aktörer i Sverige och internationellt.
  • Skatteverket tar fram och publicerar olika modeller för hur företag kan hantera skattepolicy som hållbarhetsfråga.
  • Skatteverket föreslår att regeringen ger i uppdrag till statligt ägda företag och statliga myndigheter med ägarintressen, till exempel AP-fonderna, att ta fram en skattepolicy för den egna verksamheten, och även agera för att de bolag som de har ägarintresse i tar fram en skattepolicy som görs tillgänglig för allmänheten.
  • Lagändring föreslås så att mer offentlig information om företag kan tillhandahållas i Skatteverkets digitala tjänster ”Förfrågan företagsuppgifter” och ”Hämta företagsinformation”. Det skulle underlätta för den som vill välja bort kunder, leverantörer eller affärspartner som inte sköter sina skatter.
  • För att företag ska välja att stämma av ställningstaganden de gör med anledning av sin skattepolicy föreslår Skatteverket att sekretesskydd införs för skriftliga frågor från företag till Skatteverket. 

Ansvarig inom Skatteverket för rapporten säger att varje enskilt företag ska givetvis beskattas utifrån gällande lag. Skatteverket bedömer samtidigt att om fler företag hanterar skattepolicy som en hållbarhetsfråga så kommer fler att agera ansvarsfullt vilket i sin tur ökar viljan att göra rätt även hos andra skattebetalare.

Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket nämner att fler och fler intresserar sig för skattepolicyfrågor, inte minst av varumärkes- och förtroendeskäl. Skattefrågan bör hanteras som en lednings- eller styrelsefråga och företagen kan göra sina överväganden och ställningstaganden tillgängliga för allmänheten.

Läs hela rapporten här

Magnus Wickström