Lagrådsremiss: TP-dokumentation och CbC-rapporter

Den 19 oktober 2016 överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet om genomförande av OECD:s standard för dokumentation av internprissättning och land-för-land-rapportering. Lagförslaget innebär att det införs bestämmelser om land-för-landrapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana land-för-land-rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering.

Det föreslås att land-för-land-rapporter ska lämnas av multinationella koncerner med intäkter överstigande 7 miljarder kronor och att de ska innehålla upplysningar som omfattar intäktsbelopp, vinst före inkomstskatt, betald och ackumulerad inkomstskatt, antalet anställda, aktiekapital, ackumulerade vinstmedel och materiella anläggningstillgångar för varje skattejurisdiktion i vilken de utövar verksamhet. Vidare ska identitetsuppgifter anges för alla i den multinationella koncernen ingående så kallade ”enheter” med en beskrivning om respektive hemvistland och registreringsland, om dessa skiljer sig åt, samt den viktigaste verksamheten eller verksamheterna.

Land-för-land-rapporteringen anses vara central för att uppnå en begränsning av aggressiv internationell skatteplanering och skatteundandragande. Bestämmelserna om land-för-land-rapporterna tas in i skatteförfarandelagen (2011:1244). Bestämmelserna att rapporterna ska utbytas med andra länder föreslås bli intagna i en ny lag, lagen om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet.

Lagförslaget innebär också att det nya kapitlet V i OECD:s riktlinjer ska införas i det svenska internprissättningsregelverket för att klargöra vilken information som ska inkluderas i dokumentationen. Internprissättningsdokumentationen ska bestå av två delar, en koncerngemensam del och en företagsspecifik del. OECD:s riktlinjer för vad de båda delarna ska innehålla är mer detaljerade än de nuvarande riktlinjerna och detta återspeglas i förslaget. Regeringen har med anledning av detta uppgett att den överväger att utöver föreslagna lagbestämmelser införa bilagorna I och II till kapitel V i OECD:s riktlinjer i skatteförfarandeförordningen som specificerar vad den koncerngemensamma respektive den företagsspecifika delen ska innehålla.

För att öka förutsebarheten föreslår regeringen att det införs en tydlig definition av vilka företag som är i sådan intressegemenskap att de ska ha en internprissättningsdokumentation om de har gränsöverskridande transaktioner med varandra. Lagförslaget innebär att begreppet ”företag i intressegemenskap” dels avser företag som är moderföretag och dotterföretag, dels avser företag som står under i huvudsak gemensam ledning. Begreppet kommer således att omfatta både äkta och s.k. oäkta koncerner. Ett svenskt företag ska således ha internprissättningsdokumentation om det har transaktioner med ett utländskt företag i samma koncern eller om det har transaktioner med ett utländskt företag och båda företagen ägs av samma fysiska person.

Däremot undantas fysiska personer från dokumentationsskyldigheten. Små och medelstora företag undantas också från dokumentationsskyldighet, vilket innebär en lättnad i jämförelse med nuvarande internprissättningsregler. Å andra sidan utvidgas dokumentationsskyldigheten till att även omfatta svenska handelsbolag samt utländska juridiska personer som har fast driftställe i Sverige. Detsamma gäller svenska företags transaktioner med fasta driftställen utomlands. Detta innebär en utökad administrativ börda jämfört med idag. Oväsentliga transaktioner undantas från dokumentationsskyldigheten avseende den företagsspecifika delen av internprissättningsdokumentationen, och transaktioner gentemot en motpart som understiger 5 miljoner kronor räknas alltid som oväsentliga, om det inte avser en upplåtelse eller överlåtelse av immateriella tillgångar som är väsentlig för verksamheten. Även den koncerngemensamma delen av dokumentationen ska bara innehålla uppgifter som är väsentliga för att få en överblick över koncernens verksamhet. Undantaget innebär således att även om sådana transaktioner inte behöver dokumenteras i den företagsspecifika delen av internprissättningsdokumentationen måste allmänna uppgifter om företaget samt dess verksamhet finnas i den koncerngemensamma delen.

Även vid den situationen att det inte föreligger en skyldighet att dokumentera vissa transaktioner eller i övrigt ha någon internprissättningsdokumentation gäller naturligtvis armlängdsprincipen vilket medför att resultatet för det svenska företaget kan justeras med stöd av 14 kap. 19§ IL vid en felprissättning.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2017. Land-för-land-rapporteringen omfattar räkenskapsår som påbörjats efter 31 december 2015 vilket innebär att det första räkenskapsåret som träffas av de nya reglerna är 2016 och rapporten ska lämnas in till Skatteverket senast 31 december 2017. De nya bestämmelserna om internprissättningsdokumentation ska tillämpas första gången på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 mars 2017. Detta innebär att företag som har kalenderår som räkenskapsår träffas av bestämmelserna om internprissättningsdokumentation först år 2018.

 

Uppdatering den 4 november 2016

I de föreslagna reglerna ska alla svenska enheter i koncerner som träffas av reglerna underrätta Skatteverket vilken enhet i koncernen som är utsedd att vara rapporteringsskyldig och som kommer att lämna in land-för-land-rapporten innan utgången av rapporteringsåret. Denna underrättelse får dock, när rapporten avser ett räkenskapsår som har avslutats före ikraftträdandet av nya lagstiftningen lämnas senast den 30 april 2017.

 Skatteverket har den 4 november 2016 på sin hemsida uppmanat skattskyldiga att avvakta med sin anmälan eftersom det ännu saknas svensk lagstiftning på området. Så snart lagstiftningen är beslutad ska Skatteverket publicera vad som ska gälla på skatteverket.se. Det meddelas vidare att företag som anmäler sig redan idag kan behöva göra om anmälan när den nya lagstiftningen är på plats.

Olov Persson, Alborz Shouri och Suzanne Arnborg

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48

 

Kontakt
Alborz Shouri
072-584 45 81