Kattrumpan är död

Regeringen överlämnade sent i går en skrivelse till riksdagen där man anser det finns skäl att med stöd av särskild undantagsbestämmelse i regeringsformen tillämpa det kommande förslaget från och med dagen efter att denna skrivelse överlämnats till riksdagen, d.v.s. från och med den 28 oktober 2016. Detta är vad som populärt brukar gå under benämningen stopplagstiftning.

Regeringen syftar med denna åtgärd till att motverka viss skatteplanering som i dag är vanligt förekommande. Vad man vill få stopp på är den typ av metod där man genom gåva paketerar en eller flera fastigheter i ett bolag och därefter avyttrar andelarna i detta bolag till en köpare i stället för att direkt avyttra fastigheten/erna till denna köpare. I och med att fastighetsägaren/säljaren enligt dagens regler kan få en skattefri ersättning som nästan motsvarar fastighetens taxeringsvärde vid en sådan paketering kan regelverket utnyttjas på ett sätt som ej är avsett och ej kan accepteras. Regeringen bedömer att denna typ av skatteplanering medför ett betydande skattebortfall varför man från och med i dag stoppar detta eller i måhända mer dramatiska ordalag, med hänvisning till rubriken, avlivar denna företeelse vanligen benämnd kattrumpan.

Vi har tidigare skrivit om den s.k. kattrumpan, till exempel i artikeln Kattrumpan lever

En promemoria med det nu aviserade förslaget har utarbetats inom Regeringskansliet och kommer att sändas på remiss den 28 oktober 2016.

Se regeringens skrivelse till riksdagen här (2016/17:38)

Magnus Wickström